LÄS OCKSÅ Historiska segrar hotade för Transport

Drygt två månader har gått sedan Transports förre ordförande, Lars Lindgren, avgick efter att Aftonbladet skrivit om krognotor och att han ska ha använt tjänstebil, tjänsteresor och förbundets övernattningslägenhet felaktigt. Vid kongressen, som inleds på lördag den 3 juni, ska hans ersättare utses.

Enligt Lars Lindgren ska hans avgång ses i ljuset av interna konflikter. Några anställda på förbundskontoret har letat fel för att fälla honom och lämnat det till Aftonbladet i stället för att diskutera det internt, skriver han i en debattartikel i Transportarbetaren.

Maktkamp är ett ord som både han och den nye tillförordnade ordföranden Markus Pettersson använt. Kampen grundar sig delvis på att Lars Lindgren velat bli omvald trots att han enligt stadgarna skulle ha avgått på kongressen då han fyllt 60 år.

Det finns också interna konflikter om hur förbundets organiseringsarbete ska bedrivas.

Maktstrider i toppen och interna stormar är inget nytt i Transport. De senaste 50 åren har fyra av fem kongressvalda förbundsordförande fått lämna sitt uppdrag med omedelbar verkan mitt i kongressperioder. Mest omskriven blev Hans Ericson, som avsattes 1980 efter oegentligheter med resetraktamenten.

Även hans efterträdare avsattes av förbundsstyrelsen. De andra två säger att de avgått frivilligt efter interna konflikter.

Förutom Lars Lindgren gäller det även Per Winberg som avgick 2008.

– Man ska komma ihåg att alla intriger i Transport följer samma mönster; någon i ledningen eller i dess närhet finner grogrund för en palatskupp och medlemmarna ställs utanför, säger Per Winberg och tillägger att det finns en osund kultur av maktspel inom förbundet.

– Att något som tidigare accepterats, plötsligt när chansen dyker upp, används för att manövrera ut någon är oacceptabelt, säger fd Transportbasen Per Winberg om hur Lars Lindgren tvingats avgå pga alkoholnotor. Arkivbild: TT

Han betonar att han tar avstånd från de utsvävningar som både Lars Lindgren och tidigare ordförande beskyllts för, men säger att det handlar om saker som måste ha varit kända på förbundskontoret och i förbundsledningen.

– Att något som tidigare accepterats, plötsligt när chansen dyker upp, används för att manövrera ut någon är oacceptabelt. Man borde vara så rakryggad att man tar upp oegentligheter i den egna styrelsen i stället för att gå till medier, säger han.

Per Winberg har tidigare inte kommenterat varför han avgick 2008, men säger att det berodde på en intern förtalskampanj mot honom inom förbundet. Han hade gjort sig obekväm i flera frågor både inom LO och internt, bland annat då han bojkottade LO-styrelsen i protest, men också hans privatliv granskades och kritiserades.

– Sammantaget gjorde allt att jag inte ville jobba mer med dem som baktalat mig.

Att det skulle finnas en kultur av intrigmakande och palatskupper inom förbundet håller inte Transports tillförordnade ordförande Markus Pettersson med om. Han förnekar också att han skulle ha haft kännedom uppgifterna som Aftonbladet publicerade om Lars Lindgren.

– Jag kan ju bara svara för mig själv, men det här är inget som jag känt till i alla fall.

– Jag har inte ens någon aning om i fall det över huvud taget är så som Aftonbladet skriver. Det kan bara Lars Lindgren svara på och han valde att avgå, säger Markus Pettersson.

Det är däremot klart att det inte funnits tydliga regler för alkoholrepresentation och det är något han beklagar. Numer bekostar förbundet ingen alkohol alls, fram till kongressen där frågan ska tas upp.

Att alla utom en Transportordförande i modern tid har avslutat sitt uppdrag i förtid tror Markus Pettersson snarare beror på att det finns många viljor inom förbundet. Om de olika åsikterna inte tas om hand internt skapas missnöje, säger han.

– Vi kanske har haft en typ av ledarskap där man inte känt att man vågar ge uttryck för sina åsikter och tankar och därmed inte kan vara med och bidra till verksamheten på det sätt man vill.

– Vi kanske har haft en typ av ledarskap där man inte känt att man vågar ge uttryck för sina åsikter och tankar, säger tf ordförande Markus Pettersson, en av två som kandiderar för ordförandeposten på kongressen. Foto: Anders Wiklund/TT

På mindre än ett halvår har information lämnats anonymt från Transports förbundskontor till medier vid två tillfällen. Förra gången handlade det om det omtvistade organiseringsarbetet.

– Jag tänker att det är en reaktion på att man inte vågar ta upp de här frågorna och de åsikter man har om olika typer av fenomen i organisationen. Det måste vi verkligen komma bort från, säger Markus Pettersson.

– Vi måste också ha ett ledarskap som orkar ta in kritik och göra något av den. Där har vi mycket att lära.

Markus Petterson och förbundskassören Tommy Wreeth är, när denna tidning trycks, de två kandidater som slåss om ordförandeposten på kongressen. Oavsett vem som väljs, säger Markus Pettersson att det viktiga för förbundet är att fokusera på framtiden. Ett arbete med att se över regelverk och policys har redan inletts för att undvika diskussioner om vad förbundets medel får användas till i framtiden.

För att ena förbundet som splittrats av personstrider betonar Markus Pettersson vikten av att fokusera på de fackliga frågorna.

Trots turbulensen som varit har förbundet klarat av både en avtalsrörelse och att fokusera på medlemmarnas arbetsvillkor, säger han, och betonar också vikten av tolerans och respekt.

– Det finns olika åsikter inom förbundet och det är bra. Det ska det göra, men vi måste bemöta dem och varandra med respekt och använda de kanaler vi har för diskussioner och för kritik i organisationen.

Den åsikten delar Per Winberg. Han säger att någon form av intern visselblåsarfunktion, liknande den Kommunal inrättat, skulle kunna vara en idé. Han tycker också att det är viktigt med en nystart med nya personer i förbundsledningen och flera yrkesverksamma ledamöter i förbundsstyrelsen. Transport har idag en övervikt i styrelsen av anställda i förbundet.

– Det måste in människor som inte varit en del av den gamla kulturen, säger han.

– Att anställda har en majoritet i styrelsen är ovanligt i organisationsvärlden. Det är klart att det blir intressekonflikter när förbundsstyrelsen fattar beslut som rör dem själva i egenskap av anställda. Beslut som de själva sedan ska verkställa.

Per Winberg hoppas att den nya styrelse som väljs på kongressen ska ta situationen inom förbundet på allvar. En viktig uppgift skulle vara att skapa en organisation där det är högt i tak och där missnöje diskuteras öppet i stället för att personer baktalas, säger han.

– Det är synd och skam att så mycket kraft och energi gått åt till ränksmiderier och intriger i stället för att läggas på något som gynnar medlemmarna. Det måste få ett slut.

Kongressvalda ordförande i modern tid

• 1968-1980 Hans Ericson. Avsattes av styrelsen efter oegentligheter med resetraktamenten.

• 1982-1990 Johnny Grönberg. Avsattes efter interna strider genom misstroendevotum i förbundsstyrelsen.

• 1992-2002 Hans Wahlström. Gick i pension och avgick på kongress.

• 2002-2008 Per Winberg. Avgick på egen begäran efter att han blivit omvald på kongressen 2007.

• 2009-2017 Lars Lindgren. Avgick med omedelbar verkan drygt två månader före kongressen där han velat bli omvald.

Fotnot: När ordföranden avgått/avsatts har förbundet letts av tf ordförande fram tills en ny valts av kongressen. Dessa är inte med i sammanställningen.

Kongressmotioner 

… som ligger i tiden
Inför nolltolerans mot alkohol för medlemmarnas pengar. Efter förra förbundsordförandens avgång i mars har ämnet fått ny aktualitet och även stöd av förbundsstyrelsen.

…. som vill vrida tillbaka tiden
Återreglera taxibranschen för att motverka lönedumpning och överprissättning kräver Norrlandsavdelningarna och påpekar att Sverige är ett av få länder med en oreglerad taxibransch.

… som kan väcka debatt (1)
Hur förbundet ska arbeta för att organisera fler medlemmar är en het fråga. Det finns motioner om att det nuvarande organizing-projektet som styrs centralt ska få mer resurser, att det ska utredas och att det ska läggas ner. Dessutom finns även andra förslag om medlemsvärvning.

… som kan väcka debatt (2)
Vilka som ska ingå i förbundsstyrelsen är en het fråga, där Flygavdelning 46 vill se en jämvikt mellan förtroendevalda och anställda i styrelsen och inte en majoritet av anställda som idag.

… som vill korta arbetstiden
Stuveriavdelning 2 påminner om att LO har ett långsiktigt mål om 30-timmar arbetsvecka och vill att kravet börjar drivas. Det gör även avdelningen i Karlstad. Det finns även andra förslag på arbetstidsförkortning.

… som kräver offentlig avbön
Att LO gick ut gemensamt med Svenskt Näringsliv i förra avtalsrörelsen och manade förbunden att följa märket var en skymf anser två Norrlandsavdelningar. De vill att kongressen ska kräva att LO-ledningen går ut med en offentlig ursäkt i tidningen Arbetet.

… som vill ge fler Arbetet
Låt alla förtroendevalda i Transport få tidningen. Den behövs i ”kampen mot det onda” anser en motionär.

Källa: Transportarbetaren

Om kongressen

• Kongressen pågår 3-8 juni på Conventum i Örebro.

• 219 ombud ska välja ny styrelse och ledning och ta ställning till närmare 250 motioner.

• De flesta motionerna handlar, enligt Transportarbetaren, om stadgefrågor och vem som ska kunna väljas till uppdrag. På andra plats kommer motioner om förbundets organisation och arbetssätt.

Läs mer om Transport

Lars Lindgren vill inte leda Transport igen

Val av ny Transportledning – laddad kongressfråga

Lars Lindgren vill bli Transports ordförande – igen

• Så ska Transport undvika framtida snedsteg

• Lars Lindgren avgår med omedelbar verkan

• Ledare; Allt måste kunna förklaras inför de medlemmar som varje månad betalar sin fackavgift.

• ”Lite speciell stämning här” – nya uppgifter om Transportbasen

• ”Det blir ju inte lättare att få medlemmar” – reaktioner från Transportavdelningar

• Transports ordförande bjöd på starksprit