Texten är uppdaterad 9/4 2018.

För att ett skarpt förslag från regeringen, en proposition, definitivt ska hinna behandlas och avgöras före riksdagsvalet i september måste det överlämnas till riksdagen senast den 20 mars.

Regeringen planerar att bli färdig med flera jobbrelaterade förslag dessförinnan. Några kommer dock inte att hinnas med. Det visar regeringens lista över planerade propositioner.

Förslag som hinns med före valet:

30/1 Personalliggare i fler branscher

Att minska skattefusk och svartarbete. Det är syftet med regeringens förslag om att arbetsgivare i fler branscher ska bli skyldiga att ha personalliggare, där det ska finnas uppgifter om arbetsgivaren och vilka anställda som jobbar och när. I dag finns kravet för restaurang-, frisör-, tvätteri- och byggbranscherna. Nu ska även företag inom fordonsservice, grossister inom livsmedel och tobak och verksamheter som sysslar med kropps- och skönhetsvård omfattas.

20/2 Säsongsarbetare ska ha ”lämplig bostad”

Nya regler ska införas för säsongsjobbare som kommer till Sverige från ett land utanför EU. Bakgrunden är ett EU-direktiv. Reglerna gäller de som anställs av en arbetsgivare som är etablerad i Sverige. Nytt jämfört med dagens regler är bland annat att säsongsanställda måste kunna visa att de har en ”lämplig bostad”. Om arbetsgivaren ordnar bostad får inte hyran vara oskäligt hög, enligt förslaget.

6/3 Karensavdrag i stället för karensdag

I nuläget får de som är sjuka och hemma från jobbet ingen lön den första dagen, en så kallad karensdag. Enligt nuvarande förslag vill regeringen i stället införa ett karensavdrag. Detta för att göra det mer rättvist för de som jobbar oregelbundna tider med mycket obekväm arbetstid. Karensavdraget ska vara en femtedel av den genomsnittliga sjuklönen under en vecka.

20/3 Avdrag för fackavgiften

Från och med i sommar är tanken att de som är med i en fackförening ska få göra avdrag på skatten för fackavgiften. En fjärdedel av årsavgiften ska få dras av.

20/3 Polis ska få leta papperslösa på arbetsplatser

Enligt ett första förslag från regeringen ska polisen få göra oanmälda besök hos arbetsgivare för att kontrollera att de inte använder sig av otillåten arbetskraft. Dessutom vill regeringen att straffavgiften för arbetsgivare som har anställda utan tillstånd ska höjas.

20/3 Vinsttak för skola och omsorg

Ett vinsttak på 7 procent på operativt kapital står i fokus för förslaget som regeringen kommit överens om med Vänsterpartiet. För att offentligfinansierad, privat verksamhet framöver ska få tillstånd krävs att företagen går med på vinsttaket.

20/3 Ökade tillståndskrav för skol- och hemtjänstföretag

Det ska göras en lämplighetsprövning av ägare och ledning i privata skol- och hemtjänstföretag, vill regeringen. I bedömningen ingår bland annat om personer begått brott och om ekonomiska förutsättningar finns för att leva upp till krav för verksamheten.

20/3 Lag om försäkringsmedicinska utredningar

Än är det oklart vad förslaget innehåller. Men socialminister Annika Strandhäll (S) har sagt att hon vill få till en ”tydlig och långsiktig lösning på Försäkringskassans behov av försäkringsmedicinska utredningar och landstingens förutsättningar att ge detta”. En försäkringsmedicinsk utredning beställs av Försäkringskassan och ska ge underlag för beslut om ersättning och en bild av en persons arbetsförmåga.

20/3 En karensdag mindre i a-kassan

I dag får den som är arbetslös inte ersättning för de första sju dagarna. Det vill regeringen dra ner till sex så kallade karensdagar i a-kassan. Enligt regeringen handlar det bland annat om att förbättra den ekonomiska tryggheten för arbetslösa.

5/4 Rätt kräva lön från arbetsgivarens kund

Om förslaget går igenom är tanken att det ska bli enklare för bygg- och anläggningsarbetare att få ut lön. Enligt ett första förslag från i somras ska de nya reglerna ge anställda som inte får ut lön från sin arbetsgivare rätt att gå vidare med kravet till det företag som anlitat arbetsgivaren. Tanken är att huvudentreprenören får ett större ansvar i en bransch med långa kedjor av entreprenörer.

Förslaget om lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen hinns, i motsats till vad Arbetet skrev tidigare, med före valet. Detta eftersom det fanns tid att behandla den före sommaren. 

Förslagen som inte hinns med före valet:

10/4 Arbetstillstånd ska inte dras tillbaka vid mindre fel

1 december 2017 började nya regler om arbetstillstånd att gälla. Arbetstillstånd ska inte återkallas på grund av arbetsgivarens missar – om arbetsgivaren själv upptäcker och rättar till felen i efterhand. Varken regering eller opposition var helt nöjda med beslutet, eftersom det inte möjliggör för arbetsgivaren att rätta till misstag efter att Migrationsverket uppmärksammat dem. Det ska nu rättas till.

Juni Nya regler om föräldraledighet

Reservera dagar för vardera föräldern även när ersättning tas ut på grundnivå. Det är ett av förslagen som regeringen vill lägga i sommar med målet att göra uttaget av föräldraledighet mer jämställt. Här ingår också att förbättra för så kallade stjärnfamiljer så att fler än i dag kan ta ut föräldrapenning för ett barn.

Juni Fler utstationerade ska skatta i Sverige

I dag behöver utstationerad arbetskraft som är i Sverige kortare än 183 dagar inte skatta i Sverige. Det vill regeringen ändra på. Fler utländska arbetstagare som jobbar tillfälligt i Sverige ska betala skatt här, detta trots att de har en utländsk arbetsgivare.

September Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare

Det förslag som ska presenteras har rubriken ”Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden”. Men innehållet är inte känt ännu. Dock har en utredning på samma område presenterat förslag, bland annat att arbetsgivare som inte levt upp till de krav som ställs kring lön och anställningsvillkor ska kunna dömas till fängelse eller böter.

Fotnot: I beskrivningarna av förslagen har Arbetet utgått från så kallade lagrådsremisser och promemorior, alltså hur förslagen sett ut innan de når riksdagen. På vägen till skarpt förslag kan ändringar ske.