Vad är mobbning?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter talar om kränkande särbehandling. Det är kränkande handlingar som riktas mot en eller flera personer och som kan leda till ohälsa eller att någon hamnar utanför gemenskapen. Ofta handlar det om nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller att någon ignoreras och inte får vara med. 

Vad räknas som mobbning och vad räknas som kränkande särbehandling?

Om den kränkande särbehandlingen sker upprepat, oftast under minst ett halvår, kan man tala om mobbning. Särskilt om det finns en obalans i makt mellan offer och förövare och mobbningen leder till att den drabbade ställs utanför den sociala gemenskapen. Kränkande särbehandling behöver inte alltid vara mobbning, men mobbning är alltid kränkande särbehandling. 

Varför uppstår mobbning på jobbet?

Det varierar givetvis, men utlösande faktorer kan vara bristande ledarskap, konkurrens mellan medarbetare och ständiga förändringar som skapar otrygghet och ovisshet om vem som ska göra vad. Ofta handlar det om olösta konflikter som från början kan vara små, men som växer om de inte hanteras.

Hur vanligt är det med mobbning på arbetsplatsen?

Tyvärr ganska vanligt. I Arbetsmiljöverkets stora rapport Arbetsmiljön 2021 svarade 7 procent av de tillfrågade att de varit utsatta för personlig förföljelse av chefer eller arbetskamrater det senaste året.

Kan man förebygga mobbning?

Ja. Arbetsgivaren har en skyldighet att förebygga i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det handlar till exempel om att alla ska veta att kränkningar inte accepteras. Organisation och ledarskap ska fungera så att arbetsfördelning och krav är tydliga på arbetsplatsen. Det ska också finnas rutiner för vad man ska göra om kränkningar ändå uppstår. Ta upp frågan med din chef och ditt skyddsombud om det saknas förebyggande arbete på ditt jobb.

Vad kan jag göra om någon blir mobbad på jobbet?

Säg ifrån! Gärna direkt i situationen och berätta för din chef och eventuellt skyddsombud vad du sett. Den som mobbas mår ofta mycket dåligt, och det kan vara livsviktigt att någon reagerar och stöttar. Det finns ett tydligt samband mellan självmord och mobbning på jobbet, enligt flera forskningsstudier. Forskning visar också att även vittnen till mobbning mår dåligt, men att de som säger ifrån mår betydligt bättre än de som tiger. Om du själv är mobbad, se till att få stöd! Tala med chef och skyddsombud om du har förtroende för dem, kontakta företagshälsovården om ni har någon sådan, eller någon annan du litar på.

Vad gör jag om det är chefen som mobbar?

Det förekommer att chefen deltar i, eller till och med är ledande i mobbningen. Till exempel genom att utse hackkycklingar, eller att ständigt ignorera eller nedvärdera någon arbetstagare. Det är aldrig okej. Om du ser att det förekommer ska du berätta det för en högre chef om det finns. Prata också gärna med ditt skyddsombud. Gör detta även om det inte är du som är drabbad. En arbetsmiljö där kränkningar förekommer är inte bra för någon. 

Håll koll på detta

1. Fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (osa)?

2. Finns nödvändiga policyer, riktlinjer och värdegrunder? Är de i så fall trovärdiga? 

3. Tillämpas dessa policyer och riktlinjer, och känner alla till dem?

4. Har chefer och skyddsombud stöd och utbildning i svåra samtal, konflikthantering och annat relevant?

5. Är chefer och anställda medvetna om sociala hälsorisker? Pratar ni om jargong, gruppdynamik och vilka beteenden som är okej på jobbet?

6. Har chefer och anställda kunskap om tidig konflikthantering så att problem inte sopas under mattan och växer?

7. Hur är arbetsmiljön? Känner arbetstagarna delaktighet? Har de inflytande och rimliga krav på sig i jobbet? 

8. Behandlas anställda rättvist till exempel när det gäller uppdrag, arbetsbelastning, förmåner och uppmärksamhet? 

Källa: Mynaks riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet.