Många människor vistas och arbetar i Sverige trots att de fått avslag på sina asylsökningar. I april i år presenterade regeringen ett lagförslag som är tänkt att skynda på arbetet med att både hitta och utvisa dem.

Förslaget innebär dels att polisen ska få göra oanmälda besök hos arbetsgivare för att kontrollera att de inte använder sig av otillåten arbetskraft, dels att straffavgiften för att ha någon utan tillstånd anställd ska höjas.

Är papperslösa rättlösa?

Arbetsrätt

Nyligen gick remisstiden ut för de instanser som fått kommentera förslaget. Flertalet tycker att förslaget är bra, bland annat LO som ställer sig positiva till de nya reglerna. ”De föreslagna arbetsplatsinspektionerna bör försvåra arbetsgivares utnyttjande av migrantarbetare i och med att risken att bli påkommen och straffad ökar. Polismyndigheten bör därför ges de befogenheter som krävs för att utföra de föreslagna inspektionerna”, skriver man i remissvaret.

Något LO dock saknar i förslaget är en konsekvensanalys för vad som händer med de migrantarbetare som påträffas vid inspektionerna.

”Som förslaget är skrivet riskerar migrantarbetare att inte kunna hävda sin rätt gentemot arbetsgivaren. Hur ska de hävda sin rätt till korrekt lön och andra villkor då det är mycket svårt att i en rättsprocess hävda att en brottsling ska betala skadestånd till en annan brottsling?” frågar LO och slår samtidigt fast att konsekvenserna för de anställda borde utredas mer.

Fler gömda hittas på arbetsplatser

Nyheter

Också Svenskt Näringsliv är positiva till att ge polisen större befogenheter. De är dock negativa till idén om att höja avgifterna för de företag som bryter mot reglerna.

De anser att de ökade befogenheterna, i kombination med de sanktionsmöjligheter som redan finns ”är tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med arbetsgivare som anställer i strid mot utlänningslagen”.

Svenskt Näringsliv befarar i sitt remissvar ”att en höjning av den särskilda avgiften kan drabba arbetsgivare som av misstag inte underrättat Skatteverket” om en anställning av någon från utlandet.

Lättare att kontrollera asylsökande på arbetsplatser

Nyheter

Mer skeptiska till de nya reglerna är TCO, rapporterar TT. Organisationen ser en risk för att razzior ger stora negativa konsekvenser på den psykosociala arbetsmiljön.

”TCO anser att det är mycket problematiskt att på ett så begränsat och ofullständigt underlag föreslå utökade befogenheter för Polismyndigheten. TCO avstyrker förslaget”, skriver tjänstemannaorganisationen, enligt TT.

Fakta: Förslaget

• Regeringens förslag innebär ändringar i utlänningslagen som för polisen ger en utökad möjlighet att genomföra arbetsplatsinspektioner.

• Inspektionerna ska riktas mot arbetsgivare och baseras på en riskbedömning.

• Dessutom föreslås en högre straffavgift för de arbetsgivare som använder sig av arbetskraft som vistas illegalt i Sverige.

• Lagändringarna föreslås börja gälla från 1 mars 2018.

Källa: Regeringen/TT