Regeringen vill att asylsökande som inte lämnar landet efter avslag snabbare ska kunna utvisas. Bland annat ska polisen lättare kunna gå in på arbetsplatser och kontrollera vilka som jobbar där.

Justitieminister Morgan Johansson (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S) presenterar vid en presskonferens nya ”verktyg” för myndigheterna, inklusive polisen, för att effektivisera återvändandearbetet. Det handlar framför allt om så kallade tvångsvisa återvändanden.

– Den som inte har fått ett bifall måste åka hem, det är den grundläggande principen, säger Morgan Johansson på pressträffen.

Möjligheterna att göra kontroller på arbetsplatser ska öka för att hitta personer som uppehåller sig illegalt i landet.

– I dag krävs det brottsmisstanke för att polisen ska få göra en inspektion på en arbetsplats, säger Anders Ygeman och gör klart att regeringen vill att misstanke inte ska krävas för att polisen ska få kontrollera vilka som finns på en arbetsplats.

Det ska inte, enligt Ygeman, vara möjligt att gå under jord och klara sig genom svartjobb. Det finns också en risk att mindre nogräknade arbetsgivare frestas att utnyttja dessa personer, hävdar han.

Polisen ska ges möjlighet att ta fingeravtryck vid så kallad inre utlänningskontroll, pass och id-handlingar ska kunna tas om hand i större utsträckning än nu och det ska bli lättare att låsa in människor i lokaler som inte är vanliga så kallade förvar.

LÄS OCKSÅ Papperslöse Fabi förlorade ett finger

Morgan Johansson och Anders Ygeman säger att antalet som reser ut frivilligt har ökat, bland annat på grund av att Migrationsverket använder den möjlighet till att ge stöd för återetablering som finns. Det är pengar som en person eller en familj kan få vid återvändande.

Regeringen har redan infört åtgärder för att öka återvändandet. Exempelvis togs i somras rätten till bistånd bort för vuxna personer utan barn som har avvisnings- eller utvisningsbeslut som vunnit laga kraft.

Regeringen har också gett Migrationsverket i uppdrag att utöka antalet förvarsplatser i landet eftersom antalet personer som utvisas med tvång väntas öka.

I budgetpropositionen skriver dock regeringen att ”betydande svårigheter” i det tvångsvisa återvändandet kvarstår, till exempel avsaknad av id-handlingar. Därför behöver ytterligare insatser för att effektivisera återvändandearbetet genomföras hos berörda myndigheter för att antalet återvändande med tvång ska kunna öka.

LÄS OCKSÅ Ministern: ”Polisen måste fortsätta att utreda de här fallen”

Antalet tvångsvisa utresta minskade under 2015 med tio procent till 2 810 jämfört med 2014. Inför 2017 har regeringen föreslagit ökade anslag för utresor för utvisade och avvisade.

Det frivilliga återvändandet har ökat, bland annat för att fler har tagit tillbaka sina asylansökningar eller för att ärenden avskrivits.

Men samtidigt finns det uppemot 20 000 ärenden med personer som har fått ett lagakraftvunnet avslagsbeslut och som inte har lämnat. En del av dem har gått under jorden, andra kan inte utvisas eftersom de har oklar identitet, inte har några id-handlingar eller inte kan få några av sitt hemlands myndigheter. Flera länder tar inte emot medborgare som inte vill åka tillbaka.

Migrationsverket räknade i sin senaste prognos från i somras att 28 400 kommer att få avslag på sin asylansökan i år, 33 200 år 2017 och 34 800 under 2018.

LÄS OCKSÅ Så funkar arbetsrätten för papperslös arbetskraft

Peter Wallberg/TT