I flera artiklar har Arbetet beskrivit förslag som regeringens särskilde utredare Gudmund Toijer överväger för att underlätta för företag i samband med uppsägningar.

Utredaren har lagt fram förslagen för arbetsmarknadens parter och de experter som är knutna till utredningen, för att sedan lyssna in deras synpunkter vid heldagssammanträden.

För att minska särskilt de mindre företagens kostnader för tvister när anställda sägs upp av personliga skäl överväger utredningen att ta bort möjligheten att ogiltigförklara sådana uppsägningar i företag med upp till 15 anställda.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist arbetar utredningen med ett förslag där alla företag, oavsett antal anställda, skulle få undanta fem personer från turordningen, det vill säga ”sist in, först ut”.

Företag som tar ansvar för de anställdas kompetensutveckling och omställning skulle få göra tio undantag.

Dessutom överväger utredningen att skärpa kraven på att den som har förtur till fortsatt arbete verkligen har rätt kompetens för de arbetsuppgifter som finns kvar efter uppsägningarna.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är försiktig med att kommentera Arbetets uppgifter, eftersom han inte har fått någon officiell information från utredningen.

– Skulle det som Arbetet har beskrivit vara de förslag som kommer från utredningen, så är det naturligtvis totalt oacceptabelt. Enligt både direktiven och januariavtalet ska förslagen bibehålla balansen mellan parterna. Jag har svårt att tro att det här blir deras slutförslag.

Även Seko:s ordförande Valle Karlsson betonar att utredningen pågår och att de slutgiltiga förslagen inte är kända.

– Men om det som stått i Arbetet är sant är det fullständigt åt pipsvängen. Det vore förödande för det socialdemokratiska partiet om det här blir verklighet.

Byggnads ordförande Johan Lindholm skriver på Facebook, apropå förslaget att avskaffa möjligheten att ogiltigförklara uppsägningar av personliga skäl i mindre företag:

”Maktbalansen får slagsida och förskjuts till arbetsgivarnas fördel. Man kan ju ana vad detta skulle innebära för byggbranschen med alla små företag”.

Enligt direktiven bör utredarens förslag ”samlat innebära att en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls”.

– Men jag ser inte vad som skulle kunna väga upp de förslag som utredningen är inne på, säger Valle Karlsson. Kanske om utredningen föreslår att allmän visstidsanställning avskaffas och att hyvling förbjuds. Det skulle krävas någonting på den nivån.

Frågan är om sådana förslag är förenliga med utredarens direktiv.

Utredningen ska förvisso överväga förslag som skapar ”bättre balans” i anställningsskyddet mellan tillsvidareanställningar och visstidsanställningar.

Samtidigt ska ”de grunder som finns i dag för tidsbegränsade anställningar finnas kvar och fortsatt vara flexibla”. Förslagen får inte heller påverka arbetsgivarens rätt att bestämma vilka tjänster och vilka arbetstidsmått som behövs.

Seko har, tillsammans med bland andra Kommunal och Byggnads, lämnat de förhandlingar om anställningsskydd och omställning som LO och PTK för med Svenskt Näringsliv.

Om utredningen går vidare med de förslag som Arbetet har beskrivit är det ytterligare ett argument för att inte förhandla med arbetsgivarna, anser Valle Karlsson.

– Det går inte att förhandla när den ena parten vet att den får stora fördelar ifall förhandlingarna inte ger resultat.

För IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä innebär svårsmälta förslag från den statliga utredningen i stället att det blir ännu mer angeläget att förhandla fram en uppgörelse med Svenskt Näringsliv.

– Jag tror att det finns delar av Svenskt Näringsliv som ser att det finns ett värde i att parterna tar tillbaka de här frågorna.

– De kan ta en kortsiktigt vinst, eller göra det de tjänar på i längden. Alla vet att politiken kan förändras. Lagstiftning blir inte lika stabilt som om parterna gör upp.