Förslaget skulle förändra spelplanen radikalt när en arbetsgivare säger upp en anställd på grund av personliga skäl, det vill säga därför att den anställde har misskött sig.

I dag kan arbetstagaren kräva att uppsägningen ogiltigförklaras. Då löper anställningen på så länge tvisten med arbetsgivaren pågår.

Och den här sortens tvister blir ofta mycket långdragna. Varannan tvist tar mer än 17 månader, räknat från uppsägningen till dess att Arbetsdomstolen dömer i målet, enligt en undersökning 2012. 

Under hela den tiden har den anställde rätt till lön och andra förmåner.

Den uppsagde är visserligen skyldig att arbeta, men i praktiken får han eller hon i regel stanna hemma, eftersom relationerna är så infekterade.

Enligt arbetsgivarnas organisationer ställs höga krav på bevis för att domstolen ska godkänna en uppsägning av personliga skäl.

Men även när det visar sig att uppsägningen var korrekt får arbetsgivaren inte tillbaka lön och andra förmåner som har betalats ut under tvisten.

Regeringens utredning om arbetsrätten har tagit fram ett förslag som innebär att man helt enkelt inte ska kunna ogiltigförklara uppsägningar på grund av personliga skäl i företag med färre än 15 anställda.

Det betyder att anställningen upphör när den ”normala” uppsägningstiden löper ut.

Enda möjligheten för arbetstagaren att hejda uppsägningsprocessen är att bevisa att uppsägningen har sin grund i diskriminering, alternativt bryter mot förtroendemannalagen eller föräldraledighetslagen.

Därmed läggs en betydande bevisbörda på arbetstagaren eller facket.

Enligt regeringens direktiv, som har tagits fram i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna, ska utredningen lägga fram förslag som ”särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägningar”.

I det förslag som nu ligger på utredningens bord dras alltså gränsen för ”mindre företag” vid 15 anställda (att gränsen ska dras exakt där är dock inte definitivt spikat, erfar Arbetet).

För större företag innebär förslaget bara smärre förändringar jämfört med i dag.

Det aktuella förslaget innebär en uppenbar förenkling för de mindre företagen.

Den ovisshet och de höga kostnader som kan följa med en tvist om uppsägningen skulle försvinna.

Men enligt direktiven ska utredningen förslag också upprätthålla ”en grundläggande balans” mellan arbetsmarknadens parter.

Det kan betyda att förslaget kommer att balanseras med förändringar som går facken till mötes när utredningen lämnar sitt slutbetänkande i slutet av maj.