När du har varit sjukskriven i 180 dagar räcker det inte att du är för sjuk för att klara ditt gamla arbete. För att få sjukpenning krävs att du inte klarar något jobb på arbetsmarknaden över huvud taget.

2021 och 2022 mjukade den rödgröna regeringen upp det här villkoret, så att de som är sjuka länge kan få mer tid på sig att tillfriskna och komma tillbaka till sitt tidigare jobb.

För äldre sänktes också tröskeln för sjukersättning.

Längre sjukskrivningar

Reformerna har gjort att sjukskrivningarna har blivit längre, enligt den utredning som statistikprofessorn Per Johansson i dag lämnar över till regeringen.

Att jämföra sjuktalen före respektive efter reformerna är visserligen svårt – sjukfrånvaron i Sverige varierar hela tiden, oavsett om regelverket ändras.

Men utredaren finner att den reform som gjorde det enklare att undantas från prövningen vid dag 180 i sjukskrivningen har gjort att betydligt färre sjukfall avslutas kring den tidsgränsen, och månaderna därefter.

Andelen sjukfall som avslutas inom 12 månader (räknat från sjukskrivningens början) har sjunkit med 12,8 procent, enligt utredningen.

Med en längre uppföljningsperiod minskar effekten. Andelen sjukfall som avslutas inom 24 månader har minskat med 5,8 procent som följd av reformen.

Större effekt för kvinnor

Reformen har haft större effekt för kvinnor än för män, och större för psykiatriska diagnoser än andra diagnoser.

Den särskilda reform som innebär att äldre personer med sjukpenning helt slipper kravet att ställa om till nytt jobb har minskat sannolikheten att sjukfallet avslutas inom 12 månader med 6 procent. Samtidigt har arbetsinkomsterna i den här gruppen minskat.

De mjukare villkoren för sjukersättning för äldre har lett till 2 000 fler personer med sjukersättning.

Susanna Gideonsson, ordförande för LO, fotograferad i LO-borgen.
”Människor kommer att bli både fattigare och sjukare”, säger Susanna Gideonsson, ordförande för LO.

Försäkringskassan måste precisera yrke

Bland den rödgröna regeringens reformer fanns en som inte alls skulle göra det enklare att få behålla sjukpenningen. Det gäller kravet att Försäkringskassan ska precisera vilket yrke (vilken yrkesgrupp) en sjukskriven person anses klara när hon eller han är för sjuk för sitt tidigare jobb.

Den här förändringen skulle göra Försäkringskassans beslut mer begripliga för de sjukskrivna. Men lika många som tidigare överklagar Försäkringskassans beslut, konstaterar utredningen – som drar slutsatsen att förståelsen för besluten inte har ökat. Samtidigt finns tecken på att förändringen har gjort Försäkringskassans handläggare mer försiktiga med att dra in sjukpenning.

Väntad kostnadsökning

Reformerna har ökat kostnaderna i sjukförsäkringen med 16 procent, lågt räknat.

Att det skulle gå så här var väntat, enligt utredningen, som genomgående betonar att ”drivkrafterna” i sjukförsäkringen är helt avgörande.

I klartext: Hög ersättning gör att fler blir sjukskrivna. Låg ersättning, karensdagar och strikt kontroll ger motsatt resultat. Att reformerna av sjukförsäkringen 2021 och 2022 inte utgick från den insikten beskriver utredningen snarast som naivt.

Att Försäkringskassan ägnar sig åt stöd och rehabilitering för de sjukskrivna är inte heller bra, enligt den forskning som utredaren stöder sig på. Rehabilitering gör inte att människor kommer tillbaka i arbete snabbare, snarare tvärtom.

Utredaren: Dra tillbaka regeländringarna

Mot den här bakgrunden bör den rödgröna regeringens reformer dras tillbaka, anser utredningen, något som Arbetet kunde berätta redan i februari. En återgång till de tidigare reglerna kommer att leda till att fler jobbar och att ”omotiverat långa” sjukskrivningar undviks.

Enda undantaget är regeln att äldre bör behålla mjukare villkor för sjukersättning. De tidigare reglerna var för strikta, enligt utredningen. Men utvecklingen måste följas noga.

LO:s ordförande Susanna Gideonsson är minst starkt kritisk till förslagen.

– Vi minns hur det var före reformerna: Människor tvingades tillbaka till jobbet innan de hunnit bli friska. Och sjuka hänvisades till påhittade jobb, jobb som inte fanns, säger Susanna Gideonsson.

– Om man rätt och slätt bestämmer att människor är friska efter ett visst antal dagar – vad ska vi då göra med alla som är för sjuka för ett jobb på arbetsmarknaden? Människor kommer att bli både fattigare och sjukare.

Äldre- och socialförsäkringsministern Anna Tenje (M) tar emot emot slutbetänkandet från utredningen Sjukförsäkringen i förändring tillsammans med särskilda utredaren Per Johansson.
Äldre- och socialförsäkringsministern Anna Tenje (M).

Ministern vill inte uttala sig

När Per Johansson lämnade över sin utredning till socialförsäkringsminister Anna Tenje på förmiddagen i dag, tisdag, sa ministern:

– Det är viktigt att sjukförsäkringen bygger på forskning, och att sjukfallen inte blir omotiverat långa.

Utredningen skickas nu ut på remiss, fortsatte ministern, som inte ville gå in närmare på hur regeringen kommer att ställa sig till utredarens förslag.

Sjukreformerna 2021 och 2022

Den rödgröna regeringens reformer av sjukförsäkringen:

I mars 2021 minskade kravet på den som varit sjukskriven i 180 dagar att ställa om till ett annat arbete än sitt tidigare jobb.

Om ”övervägande skäl” talade för att hon eller han kan komma tillbaka till sitt gamla jobb senast dag 365 i sjukskrivningen, så skjuter Försäkringskassan upp prövningen av om personen kan klara något annat jobb på arbetsmarknaden. Med ”övervägande skäl” menas att mer talar för än emot återgång till det gamla jobbet senast dag 365.

I februari 2022 infördes också regeln att prövningen mot alla jobb på arbetsmarknaden kan skjutas upp till dag 550 om det finns stor sannolikhet (särskilda skäl) att personen kan komma tillbaka till sitt tidigare jobb innan dess.

Sedan februari 2022 gäller även att äldre personer (för närvarande ska du ha fyllt 63 år) får behålla sjukpenningen efter dag 180 om de är för sjuka för jobb hos sin befintliga arbetsgivare.

I september 2022 infördes kravet att Försäkringskassan – när den bestämmer att du kan klara ett annat jobb än ditt tidigare – ska precisera en eller flera yrkesgrupper som du anses kunna ställa om till. Tanken var att göra avslagsbesluten mer begripliga, inte att göra det lättare att behålla sjukpenningen.

Den 1 september 2022 kom också nya regler för sjukersättning. Äldre personer (de som bara kan ha sjukersättning i max fem år innan de får ålderspension) inte tvingas ställa om till vilket jobb på arbetsmarknaden som helst. För att få sjukersättning räcker det att de inte klarar arbeten som de har erfarenhet av under de senaste 15 åren.