Vad är avtalsrörelsen?

I Sverige bestäms löner och arbetsvillkor inte i lagar utan i kollektivavtal mellan fackföreningar och arbetsgivare, ett för varje bransch. Avtalen brukar gälla mellan ett och tre år. När de går ut förhandlar fack och arbets­givare fram nya. Den processen kallas avtalsrörelse och ibland även för lönerörelse.

Hur bestämmer facken sina krav?

Varje förbund fattar sitt beslut. Det bygger på vad medlemmarna har lyft fram som viktiga frågor i i motioner och på arbets­platsträffar. Och på de krav som LO-förbunden har enats kring. Det kanske viktigaste – hur mycket lönerna ska höjas – diskuteras först fram i en snävare krets: Fackförbunden inom industrin. 

Vem förhandlar?

Varje fackförbund företräds av några få personer: sin ordförande, sin avtalssekreterare och eventuellt någon mer. För varje avtal finns dessutom en så kallad delegation – en grupp av förtroendevalda som förhandlarna stämmer av med under förhandlingarnas gång.

Varför går industrin först?

Facken i industrin utgår från hur stora löneökningar industriföretagen kan betala utan att tappa mark i den internationella konkurrensen. LO-förbunden brukar anpassa sina lönekrav till det, eftersom det anses bra för hela samhällsekonomin.

När börjar förhandlingarna?

Av tradition lämnar facken och arbetsgivarna i industrin över krav till varandra den 21 december, då Tomas har namnsdag. I januari börjar de förhandla. Från och med mars leds förhandlingarna av de opartiska ordförandena, Opo, som är utsedda av parterna. Övriga LO-förbund brukar börja växla krav med sina motparter i januari.

Vad är märket?

Nya avtal i industrin ska vara klara senast den 31 mars, då de gamla avtalen går ut. Löneökningarna i industrin fungerar sedan som vägledning – ”märke” – när avtalen på den övriga arbetsmarknaden förhandlas fram. Många andra avtal löper också ut 31 mars, men de som tecknar dem brukar vänta på att industrin ska gå i mål innan de sluter avtal.

När kan man strejka?

Om inget nytt avtal har tecknats när det gamla löper ut, så råder inte längre fredsplikt. Facket kan då varsla om strejk, och arbetsgivarna om lockout. För många branscher tar fredsplikten slut 31 mars och därför är strejkvarsel inte ovanliga i april.

När får jag ny lön?

När ett avtal för din bransch har tecknats ska löneökningarna fördelas på varje enskild arbetsplats. Om det finns en fackklubb på jobbet brukar den förhandla med arbetsgivaren. Den nya lönen betalas oftast ut några månader efter att avtalet för branschen är klart.