– Det skulle bli svårt för mig att genomföra mitt uppdrag.

Det säger skolsocionomen Erika Söderberg på Lärjeskolan i Göteborg om den anmälningsplikt av papperslösa som regeringspartierna föreslagit i Tidöavtalet.

Tanken är att den ska omfatta offentligt anställda, men det är ännu oklart vilka yrkesgrupper.

Arbetet har sökt både migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) och justitieutskottets ordförande Richard Jomshof (SD) för att få svar. Båda har avböjt intervju men erbjudit skriftliga svar.

På frågan om vilka som skulle få anmälningsplikt svarar Maria Malmer Stenergard att hon vill invänta en kommande utredning. Richard Jomshof, däremot, svarar ”alla offentliganställda”.

Kan strida mot ”ömmande värden”

Han menar dock att det kan finnas situationer där anmälan skulle strida mot ”ömmande värden” och tar sjukvården som exempel.

Han, liksom ministern, vill utreda det här. 

På frågan vad ”ömmande värden” är svarar han ”generellt sett fara för liv och hälsa”. 

Bibliotekarier, socialsekreterare och lärare. Är det yrken som skulle kunna omfattas?
”Generellt sett, ja. Men återigen: det måste bero på de individuella omständigheterna, och kommer att utredas närmare”, skriver Richard Jomshof. 

”En fråga om förtroende”

Bibliotekarien Moa Stockstad är en av dem som är kritiska till förslaget. Hon anser att det skulle gå emot hennes uppdrag och hänvisar till bibliotekslagen, där det står att verksamheten ska vara tillgänglig för alla. 

På frågan hur hon ser på att förslaget krockar med annan lagstiftning svarar migrationsministern att det är viktigt att ha kontroll över vilka som befinner sig i Sverige, för att bekämpa skuggsamhället. 

”Det är en fråga om förtroendet för svensk migrationslagstiftning, rättvisa och att vara lika inför lagen: har man fått ett beslut som säger att man inte har rätt att stanna i Sverige ska det följas”. 

Richard Jomshof betonar att själva tanken är att ändra lagen. 

”Att förslaget går emot dagens lagstiftning är därmed naturligt, och en reform medför att lagstiftningen till grund för verksamheten ändras. Det går även att ifrågasätta huruvida tillgängligheten verkligen är ämnad även för dem som inte har rätt att befinna sig i Sverige.”

”Skuggsamhället har tillåtits växa”

Juristen Hanna Scott, som Arbetet tidigare intervjuat i frågan, anser att förslaget bryter mot barnkonventionen.

Richard Jomshof säger att den typen av frågor ska utredas. Migrationsministern att det är viktigt att reglerna är rättssäkra.

”Skuggsamhället har under de senaste åren tillåtits att växa, människor utnyttjas och inte minst barn far illa. Regeringen avser vidta ett flertal åtgärder för att det ska minska”.