”Förslaget skulle befästa ett angiverisamhälle där lärare, socialarbetare och personal i sjukvården tvingas bli medlöpare.” 

Så lyder rubriken på en debattartikel i Sydsvenskan från oktober. 

Den är undertecknad av tre forskare inom välfärdsfrågor och migration. De är oroliga för vilka konsekvenser Tidöavtalets skrivningar om en ny anmälningsplikt ska få, om det förverkligas. 

Migrationsverket ska informeras

I avtalet föreslås en ny skyldighet att anmäla papperslösa. ”Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistats i Sverige utan tillstånd.”

Det är ännu inget färdigt förslag, utan partierna bakom Tidöavtalet (M, SD, KD och L) vill utreda det närmare. Det står också att det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) har sagt till tidningen Vårdfokus att hon inte ser någon risk att papperslösa som behöver vård ska drabbas av förslaget. 

Flera yrken kan påverkas

Samtidigt är syftet med förslaget tydligt: ”Genom informationsplikten ska möjligheterna att leva i landet utan tillstånd försvåras.”

Flera yrken har de senaste veckorna lyft att förslaget riskerar att krocka med andra lagar som gäller i deras jobb. 

Vilka yrkesgrupper som skulle kunna komma att omfattas är oklart i nuläget, men bland kommun- och myndighetsanställda som i dag träffar papperslösa finns:

Så här står det om anmälningsplikten i Tidöavtalet

”En breddad översyn ska göras av regelverket kring inre utlänningskontroller för ett mer effektivt arbete för att upptäcka personer som uppehåller sig illegalt i Sverige. Inom ramen för översynen ska man bland annat:

  • Lämna förslag till en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt mellan Polisen och myndigheter som kan antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet. Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Det innebär att myndigheter som en person kan komma i kontakt med får ett ansvar för att säkerställa personens lagliga rätt att vistas i Sverige. Genom informationsplikten ska möjligheterna att leva i landet utan tillstånd försvåras. Det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården. Undantag från informationsplikten behöver därför utredas närmare.”