Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius, SD vill avskaffa eller förändra diskrimineringslagen. Går det?
– Principen om icke-diskriminering har sin grund i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som antogs som en reaktion på de folkmord och de kränkningar av människovärdet som skedde under andra världskriget.

– Diskrimineringslagen anknyter till flera FN-konventioner om mänskliga rättigheter, liksom Europakonventionen och EU-rättens grundläggande rättigheter. Utöver den verklighet vi lever i där människor kontinuerligt diskrimineras i Sverige finns det alltså i förhållande till våra internationella åtaganden konkreta hinder att avskaffa lagen.

Partiet har tidigare beslut på att ta bort diskrimineringsgrunderna och ersätta dem med förbud mot ”otillbörlig särbehandling”. Är det möjligt? 
– Enligt min uppfattning finns konkreta hinder även där eftersom EU-rätten ställer krav på ett diskrimineringsskydd för åtminstone sex av dessa grunder (kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder).

DO: Bra att förstärka skyddet

Richard Jomshof (SD) vill se över lagen för att förhindra att någon ”diskrimineras på politisk grund”. Hur ser ni på det? 
– Om de folkvalda politikerna än en gång vill se över diskrimineringslagen i syfte att förstärka skyddet är det givetvis något som jag inte skulle motsätta mig. DO har tidigare sagt att vi till exempel skulle välkomna en utredning som tittar på om exempelvis språk bör införas som diskrimineringsgrund, och det kan givetvis gälla andra grunder.