Vad är karensavdrag?

Ett avdrag från sjuklönen som görs när du är sjuk. Karensavdraget är 20 procent av din sjuklön under en genomsnittlig arbetsvecka. Det motsvarar alltså ersättningen för en genomsnittlig arbetsdag. Sjuklönen är 80 procent av din vanliga lön. 

Är det samma sak som karensdag?

Nej. Karensavdraget ersatte karensdagen 2019. Karensdagen var den första sjukdagen (eller ibland bara en del av dagen) oavsett hur många timmar du jobbade. Det gjorde att kostnaden varierade för anställda med timlön och oregelbundna arbetstider. Att karensavdraget beräknas på en genomsnittlig arbetsvecka gör kostnaden förutsägbar.  

Vad händer om jag bara är sjuk del av dagen?

Karensavdraget blir detsamma oavsett vilken dag eller när på dagen du blir sjuk. Om du blir sjuk efter halva arbetsdagen dras halva dagen i karens och är du fortfarande sjuk nästa dag dras återstående del tills det blir ett helt karensavdrag

Varför finns karensavdrag?

Karens har i princip alltid funnits som en självrisk i den allmänna sjukförsäkringen. Under några år i slutet av 1980-talet slopades karensdagen helt, men återinfördes i och med 1990-talskrisen. Förutom att man ska ta en del av kostnaden själv om man inte kan jobba (på samma sätt som det finns självrisk i de flesta försäkringar) är tanken att en karensdag också ska motverka fusk och onödig sjukfrånvaro. 

Men karensen slopades väl under pandemin?

Nja. Själva avdraget slopades inte, men man fick en fast ersättning för den förlorade inkomsten i efterhand. Ofta var ersättningen dock inte lika hög som själva karensavdraget. Det var en tillfällig ändring för att få fler att stanna hemma vid symtom och minska smittspridningen av covid-19. 

Varför vill LO och andra fackliga organisationer ta bort karensen?

Att förlora en dags inkomst är tufft för många. Risken finns att sjuka går till jobbet för att de inte har råd att vara hemma. Det kan göra att smitta sprids på jobbet. Det kan också leda till längre sjukskrivningar om man inte är hemma och vilar när man mår dåligt. Att ha sjuka som jobbar kan också öka riskerna för olyckor eller att man gör något fel på jobbet. 

Blir det någon ändring då?

Karensavdraget har varit en het politisk fråga fler gånger sedan den allmänna sjukförsäkringen infördes 1955. Frågan har åter blivit aktuell i och med pandemin. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över karensavdraget. Den ska vara klar i september 2023.