Det här förslaget kommer en utredning vid arbetsmarknadsdepartementet att lägga fram i mitten av maj, enligt Arbetets källor.

En viktig del i överenskommelsen om las är att anställda ska få bättre stöd att ställa om till nytt jobb ifall de blir uppsagda.

För dem som omfattas av kollektivavtal finns sedan länge två organisationer som ger omställningsstöd: TSL för arbetare och TRR för tjänstemän. 

Anställda utan kollektivavtal har däremot fått klara sig utan sådant stöd, och har varit hänvisade till Arbetsförmedlingen.

En utredning vid regeringskansliet undersöker nu hur de som saknar kollektivavtal ska få omställningsstöd i statlig regi. Utredningen har alltså fastnat för att Kammarkollegiet ska svara för stödet.

Utredningen hade alternativet att föreslå att en helt ny myndighet för den här uppgiften. Men att bygga upp en ny myndighet tar tid, och regeringen vill att las-överenskommelsen ska vara genomförd före valet 2022.

Utredarna vill därför använda en myndighet som redan finns. De har granskat en hel rad kandidater, enligt Arbetets källor.

Arbetsförmedlingen låg nära till hands. Men det alternativet mötte starka invändningar från flera håll, då Arbetsförmedlingen är mitt i en svår omställning.

Valet föll något överraskande på Kammarkollegiet, en ganska okänd myndighet där 300 anställda arbetar med allt från kapitalförvaltning och försäkringar till att sköta Allmänna arvsfonden.

Att hjälpa uppsagda att hitta nytt jobb blir en helt ny uppgift för Kammarkollegiet.

Myndigheten kommer troligen att upphandla mycket av omställningsstödet från utomstående leverantörer (vilket även TSL gör). Kammarkollegiet hjälper sedan länge statliga myndigheter att upphandla varor och tjänster via Statens inköpscentral.

Parterna beräknar att 634 000 personer ingår i målgruppen för det nya, statliga omställningsstödet.

För att vara kvalificerad för stöd ska man ha arbetat i minst tolv månader under en ramtid på två år, och minst 16 timmar per vecka.

Stödet är till för såväl anställda som personer som har sagts upp, antingen på grund av arbetsbrist eller på  grund av sjukdom. Också tidsbegränsat anställda vars anställning löpt ut omfattas.

Det stöd som Kammarkollegiet ska erbjuda kallas i las-uppgörelsen för ”grundläggande omställningsstöd”.

Det betyder främst rådgivning och vägledning (till exempel vägledning till studier och studiestöd), samt ett förstärkt stöd för dem som är sjuka.