LO:s största förbund Kommunal bytte fot och skrev på las-överenskommelsen efter att ha fått in nya skrivningar om hyvling och allmän visstid. 

Andra LO-förbund vars medlemmar har liknande problem, som Handels, delar inte uppfattningen att ändringarna är av sådan vikt att överenskommelsen blir tilltalande som helhet. 

Men klart är att det är fackliga krav som har lett till ett antal förslag på nya lag- och avtalsskrivningar om anställningsformer och hur de får omregleras: 

1. Allmän visstid 

Anställningsformen allmän visstid byter namn till särskild visstid om parterna i avtalet får som de vill. Men viktigare är de nya tidsgränserna som föreslås. Efter tolv månader, vilket är avsevärt snabbare än i dag, ska anställningarna förvandlas till tillsvidareanställningar.

Kortare tidsgränser kan leda till att visstidsanställningar helt enkelt avslutas snabbare, att personal måste byta arbetsgivare mer ofta för att inte gå över gränserna. De som står bakom las-överenskommelsen tror dock att tidsgränserna nu är så pass snäva att det blir svårt för arbetsgivare att byta ut personal i sådant tempo. 

2. Hyvling 

Facket har sedan fyra år tillbaka arbetat intensivt med att försöka täppa till utrymmet för det som facken brukar kalla för hyvling. Det innebär att arbetsgivare minskar flera anställdas sysselsättningsgrad, och därmed lön, i stället för att säga upp färre personer helt. Det har kunnat ske helt utan hänsyn till de turordningsregler som gäller uppsägning, arbetsgivare har alltså kunnat välja vilka som ska få sina tjänster nedskurna.

Enligt las-överenskommelsen ska lagen ändras så att särskilda turordningsregler införs för sådana här nedskärningar. Man vill också införa en omställningstid. Den vars tjänst skärs ned ska ha kvar den gamla lönen under en tid motsvarande uppsägningstiden, men i max tre månader. 

Fakta las-överenskommelsen

  • Januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna innehöll krav på mer flexibelt anställningsskydd. I första hand ville politikerna att arbetsmarknadens parter skulle utforma förändringarna. 
  • Efter många turer landade förhandlingarna fjärde december förra året i att Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal skrev under en överenskommelse som övriga LO ratar. 
  • Överenskommelsen innehåller en del med krav på politiska förändringar, dels ändringar i lagen om anställningsskydd och dels statliga satsningar på nya omställningsmöjligheter, och en del som regleras i avtalstext mellan parterna. Avtalsdelen träder i kraft endast om politikerna uppfyller de krav som parterna riktat mot dem. 

3. Stärkta rättigheter för inhyrda 

En arbetstagare från bemanningsföretag som i mer än två år varit placerad på samma driftsenhet hos ett kundföretag ska erbjudas tillsvidareanställning där. Ett företag som inte erbjuder anställning i den situationen ska i stället betala en ersättning. För LO-medlemmar ska den motsvara tre månadslöner. Detta ska slås fast i avtal. 

4. Heltid som norm 

I lagen om anställningsskydd vill man se en skrivning om att anställningsavtal sak gälla tillsvidare och med ett arbetstidsmått på heltid. Nu säger lagen inte något om heltid.

Det handlar dock inte om något deltidsförbud, utan om en viljeyttring. Parterna ska kunna avtala om andra arbetstidsmått. Den arbetsgivare som anställt på deltid ska skriftligen motivera detta om arbetstagaren begär det. 

Läs alla delar i #Laspusslet