I dag, torsdagen den 11 februari, presenterade regeringen sin nya strategi för arbetsmiljöpolitiken de närmaste fyra åren, 2021-2025.

I den förra, som var den första i sitt slag, och som gällde 2016-2020 slogs bland annat en nollvision mot dödsolyckor fast.

Den utvidgas nu till att även gälla dödsfall som kan kopplas till sjukdomar, ohälsosam stress, cancer och självmord som är arbetsrelaterade.

– Ingen ska behöva dö på sitt arbete. Ingen ska heller behöva dö av sitt arbete. Det är också viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv då välfärdsyrken är klart överrepresenterade när det gäller stressrelaterad ohälsa, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) när hon presenterade strategin.

För cirka ett år sedan granskade Statskontoret regeringens tidigare strategi.

Där kritiserades delvis nollvisionen. Statskontoret skrev bland annat att en nollvision kan ses som ett mål i sig, men några konkreta mål eller tidsplan finns inte. 

Som Arbetet nyligen granskat har Sverige minst andel arbetsmiljöinspektörer i Norden.

På frågan om Arbetsmiljöverket ska få ökade anslag för fler inspektörer svarade ministern att man får återkomma till det i och med budgetprocessen.

– Men antalet inspektioner har ökat under den förra strategin. 2019 skedde tiotusen fler inspektioner jämfört med 2016. Inspektörerna är centrala, och framåt är det viktigt att säkerställa att Arbetsmiljöverket har de resurser som krävs.

Ytterligare en nyhet i den nya planen är att arbetsmiljöreglerna ska ses över utifrån att arbetsmarknaden ser annorlunda ut i dag, när många jobbar hemma eller i så kallade app-företag.

Läs Arbetets granskning #SkyddsombudUnderPress

Fyra prioriterade områden 2021-2025

  • Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv.
  • Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande.
  • Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet.
  • En arbetsmarknad utan brott och fusk – en bristfällig arbetsmiljö aldrig ska vara ett konkurrensmedel.

Den förra strategin hade 3:

  • Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor 
  • Hållbart arbetsliv. 
  • Psykosocial arbetsmiljö.