LO har i dag nästan en femtedel färre skyddsombud än för drygt åtta år sedan.

En enkät till de 14 medlemsförbunden som Arbetet gjorde före årsskiftet visar att de har drygt 52 300 skyddsombud.

2016 var skyddsombuden däremot nästan 59 500 och 2012 drygt 64 500.

Även om LO-förbunden under denna tid har haft medlemstapp går det i dag fyra medlemmar mer per skyddsombud än 2012.

Samtidigt har Sverige fått nästan en halv miljon fler arbetstagare, dock inte bara inom LO-yrken.

– Kraven på skyddsombuden ökar och trakasserier förekommer. Det finns kunskapsbrister hos arbetsgivarna om vad ett skyddsombud är och gör på arbetsplatserna. Många känner att de hamnar i kläm, säger Peter Fundberg, regionalt skyddsombud om ombudsman på Handels.

I maj 2016 publicerade LO en stor rapport med enkätsvar från närmare 8 000 skyddsombud.

Den visade att 6 procent hade hotats eller utsatts för våld. 12 procent hade trakasserats och 32 procent svarade att de hade hindrats i sitt uppdrag.

– Jag tror att en orsak till att antalet skyddsombud minskar är att vi får fler otrygga anställningsformer. Om man jobbar timmar vågar man kanske inte säga ifrån om arbetsmiljön och definitivt inte ta på sig ett uppdrag av rädsla för att inte bli inringd, säger Cyrene Martinsson Waern, ombudsman för arbetsmiljöfrågor på LO.

Antal skyddsombud i LO-förbunden

Till skillnad mot LO så ökar antalet skyddsombud bland akademikerna. Både TCO och Saco ser en ökning av skyddsombud de senaste åren, enligt tidningen Du & Jobbet.

Vid brister i arbetsmiljön på arbetsplatsen är det skyddsombudets roll att uppmärksamma arbetsgivaren på bristerna.

Trots det så finns det arbetsgivare som tar det som att skyddsombuden bråkar, säger Cyrene Martinsson Waern.

Hon oroas över att en förändrad las, som parterna förhandlat om, kan spä på tystnadskulturen på svenska arbetsplatser.

– Vem vågar påpeka brister i arbetsmiljön om man upplever att man riskerar att bli uppsagd? 

På alla arbetsplatser med fler än fem anställda ska det idag finnas ett skyddsombud, enligt arbetsmiljölagen.

– Skyddsombuden har en viktig roll. Där det finns en bra dialog mellan skyddsombud och arbetsgivare där når man längre i sitt arbetsmiljöarbete, säger Håkan Olsson som är ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

En annan förklaring till att antalet skyddsombud minskar kan också vara att antalet företag med få anställda blir fler. Den fackliga aktiviteten kan då vara lägre.  

Liksom att företagens verksamheter blir mer slimmade, säger Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebros universitet.

Hon har skrivit en doktorsavhandling om ämnet liksom boken Skyddsombudsrätt. Hon har också föreläst för mer än 50 000 skyddsombud och HR-ansvariga de senaste 30 åren.

– I och med att det har blivit så tajt i verksamheter så finns inte längre den lilla extra tiden som en anställd förr kände att man kunde ha till arbetsmiljöarbete. Arbetstagare kanske också är oroliga för att de halkar efter i löneutvecklingen om de ägnar tid åt sitt uppdrag som skyddsombud.

Skyddsombudens uppgift är tänkt att gynna arbetsgivaren också. Maria Steinberg förklarar att många arbetsgivare inte vet vad ett skyddsombud är eller vad det gör.

Finns ingen kunskap om arbetsmiljörätt så finns det heller inga förutsättningar för ett gott arbetsmiljöarbete, anser hon.

– I debatten ligger fokus ofta på arbetsplatsolyckor och dödsolyckor. Men man ser inte att människor också förkortar sina liv på grund av en dålig arbetsmiljö. Just inom LO-kollektivet får kvinnor kortare livslängd. En undersköterska faller inte död ned som en byggarbetare kan göra från en byggställning.

Vilka långvariga effekter det kan få om antalet skyddsombud minskar är svårt att svara på menar Håkan Olsson på Arbetsmiljöverket.

– Att jämföra kvantitet med kvalitet kan vara svårt utifrån flera perspektiv. Det handlar mycket om hur arbetsgivaren organiserar sitt arbete och hur skyddsombuden själva organiserar sig, säger han.

Maria Steinberg är däremot tvärsäker på svaret när hon får frågan.

– Minskat antal skyddsombud leder till att färre kan driva arbetsmiljöfrågorna. Blir det sämre arbetsmiljö så leder det till sämre hälsa och fler sjukskrivningar. Och då kommer vi belasta sjukvården och sjuk- och arbetsskadeförsäkringar. Det är en katastrof för hela samhället.

Skyddsombud

Enligt Arbetsmiljölagen ska det finnas skyddsombud på alla arbetsplatser som har minst fem anställda och finns det fler än 50 anställda ska det finnas en skyddskommitté.

Som skyddsombud har man rätt att få utbildning, ta del av handlingar kring arbetsmiljöförhållanden, delta i planering av nya lokaler, begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för en bättre arbetsmiljö och avbryta arbeten som kan leda till omedelbar eller allvarlig fara för en anställds liv eller hälsa.

Skyddsombudet företräder alla anställda på arbetsplatsen oavsett deras fackliga tillhörighet. 

Om det finns flera skyddsombud på ett arbetsställe ska en av dem utses till huvudskyddsombud. 

Regionala skyddsombud företräder arbetstagare på arbetsplatser där det saknas lokala skyddsombud.

Källa: Arbetsmiljöverket