UPPDATERING Här kan ni läsa LO-styrelsens besked om Kommunal och IF Metall bröt mot stadgarna.

Både LO-ledningen och de övriga LO-förbunden blev totalt överraskade när Kommunal och IF Metall i början av december förra året berättade att de ansluter sig till överenskommelsen med Svenskt Näringsliv om las.

Förvåningen var desto större då Kommunal och IF Metall ställt sig bakom LO-styrelsens beslut att förkasta överenskommelsen. Ett beslut som LO:s representantskap enhälligt bekräftade den 20 oktober 2020.

Några LO-förbund har väckt frågan om Kommunals och IF Metalls agerande strider mot LO:s stadgar, uppger flera källor för Arbetet.

LO har fått i uppdrag att utreda ett eventuellt stadgebrott, och ska återkomma till LO-styrelsen med resultatet.

– Frågan är väckt. Det är högst rimligt. Gör man saker som påverkar övriga LO-förbund, så ska man prata om det först, säger en ledande person i ett av LO-förbunden.

LO-förbunden är fria att ingå vilka avtal de vill. Men enligt LO:s stadgar är förbunden skyldiga att inhämta LO-styrelsens yttrande ”i frågor av större principiell innebörd eller omfattande praktisk betydelse”.

Överenskommelsen om las är just en sådan fråga, eftersom den kommer att påverka alla LO-medlemmar, resonerar Kommunals och IF Metalls kritiker.

I en handbok med kommentarer om stadgarna, som LO gav ut 2008, ges exempel på situationer där förbunden måste inhämta LO-styrelsens yttrande.

Det gäller bland annat om ett förbund ”beslutar sig för att driva en politisk linje som helt strider mot ett nyligen fattat beslut av LO:s kongress”.

Skulle de båda förbunden ha handlat i strid med stadgarna riskerar de i praktiken inga sanktioner.

Den enda åtgärd som finns är uteslutning, som kan komma ifråga om ett förbund allvarligt och uppsåtligen bryter mot stadgarna. Inget förbund har ens tänkt den tanken – flera förbundsföreträdare betonar i stället hur mycket förbunden behöver varandra.

Att pröva frågan om stadgebrott är därmed ”en återvändsgränd”, anser en av LO-styrelsens ledamöter.

En ledande företrädare för ett annat förbund säger:

– Jag förstår att man vill hitta sätt att kanalisera sin ilska. Men stadgebrott? Frågan är större än så. Det handlar om etik.

Brott mot stadgarna kan aldrig avfärdas som formalia, invänder andra röster i ledande position i LO-förbunden.

– Stadgarna uttrycker vad som är ett etiskt sätt att uppträda. Det handlar om tillit och respekt för andra förbund i federationen.

Vid sidan av frågan om stadgebrott har LO-styrelsen beslutat att granska och utvärdera hur LO har hanterat hela frågan om anställningstryggheten sedan LO begärde förhandling med Svenskt Näringsliv 2017.

Ännu finns inga beslut om formerna för utvärderingen.

– Det är jätteviktigt att vi klarar ut vad som blev rätt och fel, för att sedan se framåt, säger en förbundsordförande, som fortsätter:

– LO och LO-förbunden måste få inflytande nu när las-överenskommelsen ska omsättas i lagstiftning. Det var ju LO som förhandlade fram överenskommelsen tillsammans med PTK och Svenskt Näringsliv. Inte Kommunal och IF Metall.