Hemarbete förekommer inom ett flertal yrken.

Somliga besvarar kundtjänstsamtal medan andra gör marknadsundersökningar. Vissa taggar foton, andra tillverkar skor.

Men de som ingår i den brokiga gruppen hemmajobbare förenas av att de generellt har sämre villkor än löntagare som arbetar utanför hemmet, enligt en ny rapport från FN:s arbetsmarknadsorgan ILO. 

I Storbritannien tjänar hemmajobbare – inom samma bransch, med samma ålder och utbildningsnivå – 13 procent mindre än de som har en arbetsplats att gå till.

I USA är motsvarande siffra 22 procent, medan löneskillnaden ökar till runt 50 procent i Argentina, Indien och Mexico. 

Flexibilitet beskrivs som den främst anledningen att välja hemarbete. Men i vissa fall är flexibiliteten ett behov som följer av redan existerande strukturer. Kvinnors benägenhet att arbeta hemifrån är mer än dubbelt så hög som mäns.

Föga förvånande, menar ILO.

”Eftersom kvinnor över hela världen fortfarande utför merparten av det obetalda hushållsarbetet väljer vissa att arbeta hemifrån för att kunna kombinera detta ansvar med inkomstmöjligheter”, står det att läsa i rapporten. 

Hemmajobbare har sämre tillgång till vidareutbildning inom sina yrken och därigenom sämre karriärsutsikter.

Inom den hemmabaserade tillverkningssektorn, där kemikalier som lim och lösningsmedel används, är arbetsmiljön ett bekymmer.

Den fackliga anslutningsgraden är låg och i vissa länder saknar hemmajobbare möjlighet att organisera sig eftersom de automatiskt definieras som egenanställda.

Dessutom har de som arbetar hemifrån generellt sämre tillgång till socialförsäkringssystemen.

– Bara tio av ILO:s medlemsstater har ratificerat konvention 177 som främjar likabehandling av hemarbetare och andra löntagare, säger ILO-ekonomen Janine Berg i ett pressmeddelande.

Under 2020 har försöken att minska smittspridningen lett till en massiv ökning av hemarbete.

Även om den grupp som nu börjat arbeta från bostaden inte är helt jämförbar med de prepandemiska hemmajobbarna så anser ILO att flera fallgropar hade kunnat undvikas om medlemsländerna fäst större vikt vid konvention 177, som antogs för 25 år sedan. 

”Världen hade varit bättre rustad att hantera det hemarbete som följde av covid-19”, skriver författarna i rapportens slutsatser.        

Hemarbete

Under 2019 arbetade 260 miljoner människor i det egna hemmet. Det motsvarar 7,9 procent av den globala sysselsättningen. 

Sannolikheten att kvinnor jobbar hemifrån är mer än dubbelt så hög, 11,5 procent, som att män gör det, 5,6 procent.  

I låg- och medelinkomstländer är nästan 90 procent av hemarbetarna sysselsatta i den informella sektorn, medan anställda dominerar i höginkomstländerna. 

Hemmabaserad tillverkningsindustri, som omfattar allt från traditionellt hantverk till montering av elektronik, är starkt förknippad med barnarbete. 

Under de första månaderna av 2020 arbetade uppskattningsvis var femte löntagare hemifrån och antalet spås öka i framtiden. 

Källa: ILO