Styrelsen i Sveriges Veterinärförbund, ett förbund inom Saco, avgår vid ett extra fullmäktigemöte som ska hållas den 8 november, i anslutning till veterinärkongressen i Uppsala.

I ett mejl till medlemmarna som Arbetet har tagit del av skriver förbundsordföranden att styrelsen har försökt modernisera förbundet och nå en ekonomi i balans, vilket kräver att personalen vid förbundets kansli krymps och att konsultkostnaderna minskar.

Krisen i Veterinärförbundet

Höga konsult- och juristnotor på Veterinär­förbundet

Arbetsrätt

I det arbetet har styrelsen ”kraftigt motarbetats av delar av personalen och vissa tongivande förtroendevalda, vilket har omöjliggjort styrelsens uppdrag”.

Mer specifikt skyller Marja Tullberg på Anställda Veterinärers Förening, AVF, som är den del av Veterinärförbundet som bedriver facklig verksamhet. AVF har inte klarat sitt uppdrag ”trots att man bakom ryggen på förbundsstyrelsen har anställt egna ombudsmän”.

Enligt Marja Tullberg har AVF skapat en situation där ”förhandlingsavdelningen har stått helt obemannad”.

Sveriges Veterinärförbund är både ett fackförbund – där de fackliga frågorna alltså sköts av AVF – och en organisation för veterinärmedicinska frågor.

De senare sköts av Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS), som med sina sektioner för hästar, husdjur med flera arbetar med etik, ordnar utbildningar och arrangerar kongresser.

Förbundsstyrelsens beslut att avgå kommer kort efter att både AVF och SVS har skrivit till förbundsstyrelsen och begärt att förbundets högsta beslutande organ, fullmäktige, kallas samman till ett extra möte där förtroendet för förbundsstyrelsen prövas.

Tillsammans kan AVF och SVS sägas representera en stor majoritet av medlemmarna i Sveriges Veterinärförbund.

Krisen i Veterinärförbundet

Ledning för Sacoförbund går igenom medarbetares mejl

Arbetsrätt

AVF skriver i sin begäran att förbundsstyrelsen har behandlat AVF:s medlemmar ovarsamt då styrelsen stängde av vikarierande förbundsjuristen Fredrik Alm mitt under en förhandling om nytt löneavtal för distriktsveterinärerna – en händelse som Arbetet har rapporterat om.

I brevet från SVS till förbundsstyrelsen skriver den tillförordnade ordföranden Torkel Ekman att konflikten mellan förbundsstyrelsen och delar av förbundet lamslår förbundets arbete. Därför vill SVS att förtroendet för förbundsstyrelsen prövas.

Krisen i Veterinärförbundet

Saco: Finns problem i Veterinär­förbundet

Arbetsrätt

– Vi funderade länge innan vi skrev till förbundsstyrelsen. Det är ju bara ett drygt halvår kvar till nästa ordinarie fullmäktige i maj 2018. Men problemen är tillräckligt stora för att vi skulle begära ett extra fullmäktige, säger Torkel Ekman.

 AVF:s ordförande Fredrike Ritter tycker att det är bra att ett extra fullmäktige nu kallas in, och bra att förbundsstyrelsen avgår. Men hon vänder sig mot att förbundsstyrelsen skyller allt på AVF.

Att AVF skulle ha anställt två ombudsmän ”bakom ryggen på förbundsstyrelsen” är en felaktig beskrivning, enligt Fredrike Ritter. AVF har varit tydligt med att ersättare behövdes när den ena av förbundets jurister i våras gick på föräldraledighet och den andra sa upp sig.

Krisen i Veterinärförbundet

Fackförbund ville hyvla personalen

Arbetsrätt

Då annons gått ut och AVF fastnat för två sökande ratades de av Marja Tullberg, som enligt Fredrike Ritter förhalade anställningen och senare föreslog en person som AVF inte visste någonting om. I september, när behovet av förhandlingshjälp blev akut, anställde AVF de två personer man ville ha. Oenigheten kring anställningarna har sedan lett till att de två har arbetsbefriats.

Som Arbetet har berättat har de två högsta tjänstemännen i Sveriges Veterinärförbund arbetsbefriats, beskyllda för illojalitet mot förbundet.

Den ena, juristen Fredrik Alm, har varslat om avsked – av en förbundsordförande och styrelse som nu alltså avgår.

Den andra, kanslichefen Kristina Billberg, har inte fått något besked om vad hennes illojalitet skulle bestå i.

Den interna kritiken mot Veterinärförbundets ledning har bland annat handlat om hur ledningen har behandlat personalen på förbundets kansli. Trots att personalföreningen begärde att få teckna kollektivavtal redan sommaren 2016 har inget avtal tecknats.

– Vi är glada att förbundsstyrelsen har fått signaler om att man inte kan hantera personalen så, och att det sätt på vilket styrelsen har drivit omorganisationen av kansliet inte är acceptabelt, säger personalföreningens ordförande Johan Beck-Friis, som nu hoppas på en ”mer professionell” personalpolitik.

Som Arbetet har rapporterat har även de höga kostnaderna för externa konsulter väckt kritik.

Veterinärförbundets chefsjurist Jessica Berlin (som för närvarande är föräldraledig) skriver i ett inlägg på Facebook att om den avgående förbundsstyrelsen inte beviljas ansvarsfrihet för konsultkostnader, så kommer hon personligen att driva in pengarna åt förbundets medlemmar.