Under flera år har ekonomin i Sveriges veterinärförbund försvagats.

Sedan februari i år har förbundsledningen förhandlat med personalen om omorganisation och minskning av personalen för att minska utgifterna. Förhandlingarna avslutades nyligen i oenighet.

På förbundets hemsida gör ledningen nu klart att personalen ska minskas, även om sådant ”aldrig är roligt”.

Fakturor från Lindahls advokatbyrå uppgår totalt till 264 966 kronor. (Klicka på fakturan för att se den större)

Men samtidigt som kansliet ska bantas har Sveriges veterinärförbund höga kostnader för externa konsulter.

Arbetet har tidigare berättat om konsulten Lemeo som i vintras anlitades till en kostnad av 658 000 kronor för att bearbeta arbetsarbetsmiljön, utan synbara resultat.

Under förhandlingarna om omorganisation har ordföranden Marja Tullberg biträtts flitigt av Lindahls advokatbyrå i Uppsala.

Arbetet har tagit del av fyra fakturor från Lindahls på totalt 264 966 kronor.

Specifikationerna av fakturorna tyder på att förbundsordföranden har behövt advokathjälp i varje skede, från förberedelse och genomförande av förhandling till att skriva protokoll.

Specifikationerna tycks illustrera vad källor med god insyn beskriver för Arbetet: att advokaten ”ständigt har funnits vid Marja Tullbergs sida”.

Fakturorna gäller perioden till och med juni, men advokaten har anlitats även därefter.

Fakturor från Lindahls advokatbyrå uppgår totalt till 264 966 kronor. (Klicka på fakturan för att se den större)

– Styrelsen har sagt att det krävs externa konsulter eftersom kompetens saknas vid kansliet. Men då gör man det lätt för sig. Det är snarare något med ledarskapet som inte fungerar och styrelsen är faktiskt ytterst ansvarig, kommenterar Kristina Billberg, kanslichef vid Sveriges Veterinärförbund.

Såväl Kristina Billberg som förbundsjuristen Fredrik Alm fick i förra veckan lämna ifrån sig sina nycklar och telefon och gå hem därför att det ”framkommit konkreta uppgifter” som ”indikerar” att de agerat i strid med sin lojalitetsplikt mot arbetsgivaren.

Uppgifterna ska utredas ”skyndsamt”, enligt det brev de båda tagit emot av förbundsordförande Marja Tullberg och advokaten. Ännu har de två inte fått besked om vad de beskylls för.

Fakturor från Lindahls advokatbyrå uppgår totalt till 264 966 kronor. (Klicka på fakturan för att se den större)

Kanslichefen Kristina Billberg anar inte vad hennes illojalitet skulle kunna bestå i, och säger att det ska bli ”väldigt spännande” att se vad arbetsgivarens utredning kommer fram till.

– Ur ett ledarskapsperspektiv agerar förbundsordföranden och styrelsen mycket märkligt, säger Kristina Billberg, som har arbetat på chefspositioner i flera olika branscher.

– Jag tvivlar på att de har gjort en genomgripande konsekvensanalys, det känns som om de har agerat ogenomtänkt. Det är svårt att förstå hur man ska kunna bygga upp nytt förtroende och en fungerande organisation efter det här.

Krisen i Veterinärförbundet

Ledning för Sacoförbund går igenom medarbetares mejl

Arbetsrätt

Misstron mellan Sveriges Veterinärförbundsstyrelse och anställda har funnits en längre tid. Också den tidigare kanslichefen, som slutade i våras, tvingades lämna kansliet med kort varsel.

Enligt Johan Beck-Friis, ordförande för personalföreningen men också chefredaktör för Svensk Veterinärtidning, bottnade det i att kanslichefen markerat sitt ogillande mot att förbundsledningen ville minska kansliets personal genom hyvling.

Flera personer med insyn i förbundet ser ett mönster: Förbundsledningen ”gör sig av med kritiker”.

Saco höll tidigare i veckan ett extra styrelsemöte om situationen i Sveriges Veterinärförbund.

– Vi utgår från att våra medlemsförbund följer god sed på svensk arbetsmarknad även när man är arbetsgivare, sa Saco:s ordförande Göran Arrius till Arbetet efter mötet. Vi säger också att styrelsen för Sveriges Veterinärförbund borde fundera på att ha ett extra fullmäktigemöte, där man kan reda ut de många frågorna och få medlemmarnas syn på om man är på rätt väg.

Krisen i Veterinärförbundet

Saco: Finns problem i Veterinär­förbundet

Arbetsrätt

Ni ”utgår från” att medlemsförbunden följer god sed på svensk arbetsmarknad. Anser ni att Sveriges Veterinärförbund gör det?
– Det var lite det jag försökte säga, att vi vet inte riktigt vad som har förevarit här. Vi har inga möjligheter att kontrollera i vilken mån avstängningarna har skett på korrekt sätt eller inte korrekt sätt. Därför väljer vi att inte uttala oss i den frågan, svarar Göran Arrius.

En grupp veterinärer har startat en namninsamling för kravet att förbundsstyrelsen ska kalla in förbundets högsta organ, fullmäktige, för att pröva styrelsens ansvarsfrihet och genomföra nyval av förbundsstyrelse och ordförande.

I går, torsdag den 28 september, hade 285 veterinärer skrivit under.

Krisen i Veterinärförbundet

Fackförbund ville hyvla personalen

Arbetsrätt

Marja Tullberg svarar – på Facebook:

• Arbetet har upprepade gånger sökt Sveriges Veterinärförbunds ordförande Marja Tullberg för kommentarer. Hon har bett att få Arbetets frågor skriftligt för att hela förbundsstyrelsen ska kunna formulera svar. Arbetet skickade frågor med mejl den 20 september, men hade vid denna tidnings pressläggning den 26 september ännu inte fått svar. Arbetet har även sökt övriga styrelseledamöter, men dessa hänvisar till Marja Tullberg.

• I ett Facebook-inlägg riktat till medlemmarna den 20 september skriver Marja Tullberg bland annat: ”Viktigast att poängtera är att allt som händer nu är för att skapa ett bättre förbund för medlemmarnas nytta”. Förbundets ekonomi måste fås i balans, den har gått med minus i tio år, påminner Marja Tullberg. ”Det har krävts många konsulttimmar för att utreda ekonomin, göra en omställning och komma tillrätta med gamla komplexa problem; något vi alla beklagar och önskar att vi hade sluppit”.

• Marja Tullberg skriver vidare att ”otydlighet i organisatoriska roller och ledarskap” har ”utvecklats till en kultur av misstroende, bristande operativt ledarskap samt svårigheter till förändring”. Det sprids felaktig information om att styrelsen skulle ha hanterat arvoden och reseräkningar fel eller sökt egen ekonomisk vinning. ”Vår auktoriserade revisor har av denna anledning granskat styrelsen utan att några felaktigheter framkommit.”

Ett Sacoförbund med problem

• Sveriges veterinärförbund, ett fack inom Saco med 3 500 medlemmar, har sett sin ekonomiska ställning försvagas under en följd av år. I februari i år inleddes förhandlingar om att minska personalen vid kansliet. Förbundsledningen ville hyvla flera tjänster från 100 till 50 procent. Först i augusti i år, efter att Sacos ordförande Göran Arrius gripit in, backade förbundet från hyvling som metod.

• Under förhandlingarna om omorganisation har personalen företrätts av Sacoförbundet SRAT. ”Det har varit knepigt eftersom förbundet inte har kollektivavtal med sina anställda och inte har skyldighet att förhandla som man har om kollektivavtal finns”, säger Mats Eriksson, förhandlingschef vid SRAT. Personalföreningen vid kansliet begärde kollektivavtal i juni 2016, men något sådant har ännu inte tecknats. Saco har påtalat att kollektivavtal bör finnas.

• Redan i mars 2016 reagerade Sveriges Veterinärförbunds fullmäktige mot förbundets höga kostnader för externa konsulter. Användningen av konsulter har dock fortsatt. I en redogörelse från våren 2017 summerar förbundsledningen förra årets konsultkostnader till 4,9 miljoner kronor. I summan ingår hjälp med ekonomisk redovisning och skattejuridik - poster som ingen ifrågasätter. Personer med god insyn i förbundet är däremot kritiska bland annat till de 967 200 kronor som betalats till KPMG för ”sakkunskap om organisatorisk uppbyggnad” och ”kulturförändring”, de 658 000 kronor som gått till en arbetsmiljökonsult, samt anlitandet av Lindahls advokatbyrå i alla förhandlingar med personalen.