Så har vi gått in i ännu ett totalt sammanbrott på våra vägar och järnvägar, bara några dagar efter att en rapport släppts om det förra sammanbrottet, det trafikkaos som inträffade på E22 runt nyår.

Rapportens slutsats är klar: Informationen om läget gick inte fram. Trafikverkets regionala tjänstemän, trafikledningscentralen och företag som Svevia talade förbi varandra. Fel beslut togs.

Och troligen kommer samma slutsatser att dras om det trafikkaos som nu pågår.

Men rapporten om januarihaveriet visar också på en infrastruktur som alltmer faller samman. Såväl drift som underhåll fragmentiseras.

Och här spelar Sveriges närmast fanatiskt nyliberala tolkning av EU:s regler om upphandling en stor roll.

Myndigheten är marknadsfanatiker

Medan andra EU-länder tolkar EU-regler om offentlig upphandling så att de blir mest gynnsamma för det egna landets egna invånare så har Sverige traditionellt låtit tolkningen styras av vad som är bäst för det privata näringslivets kortsiktiga vinster.

Här ser vi en tydlig influens av de senaste decenniernas fanatiska dyrkan av nyliberalismen från stora delar av Sveriges politiska etablissemang.

Ett exempel är när Konkurrensverket utan att ens vara remissinstans på eget bevåg skrev ihop en inlaga till regeringen där man poängterade att upphandlande myndigheter absolut inte får kräva kollektivavtal för utländska arbetare.

Det blev ett välkommet stöd till de företag som kämpar för att hålla nere anställdas löner.

Men det är en tolkning som i dag har mist all aktualitet efter att andra EU-länder gjort andra tolkningar som tvingat fram förändringar.

Trots detta har Konkurrensverket därefter, år efter år, agerat som nyliberala marknadsfanatiker.

Vi minns striden om Strömstads badhus, där Konkurrensverket drog Strömstad kommun inför domstol för att tvinga Strömstadsborna att gå till ett privat fitnesscenter i stället för till den kommunala badanläggningen. Något man på ett närmast befängt vis ansåg vara det enda som EU skulle godkänna.

Upphandlingar kraschade järnvägen

När marknadsdomstolen dömde till kommunens fördel och lät kommuninvånarna ha kvar sitt kommunala badhus gick Konkurrensverket samman med Svenskt Näringsliv och Almega för att få regeringen att ändra rättspraxis.

Vi minns också striden i Borås där Konkurrensverket lyckades få en domstol att förbjuda stadens egna snöröjningsfordon att sanda gatorna.

Fordonen fick därefter bara ploga bort snön, men inte fälla upp gallret baktill på samma fordon för att samtidigt sanda gatan.

Sandningen skulle i stället ett privat företag ombesörja efter att det blivit offentligt upphandlat.

Kommuninvånarna skulle alltså först genom skatten betala för kommunal snöröjning där fordonen plogade men förbjöds att sanda. Kommuninvånarna skulle därefter betala ytterligare skattepengar till ett upphandlat privat företag som skulle komma och sanda.

Detta är ju, som alla förstår, politisk marknadsliberalism i dess mest infantila form i kombination med en myndighet som struntar i medborgarnas behov.

Och även Sveriges havererade järnväg är ett offer för marknadstalibanismen i svensk offentlig upphandling.

Evert Andersson, professor emeritus på KTH och Gunnar Hallert, före detta regional chef för underhåll och trafikledning på Banverket och tidigare vd för Citypendeln, konstaterade häromdagen att upphandlingsförfarandet har raserat svensk järnväg.

Bryt marknadstalibanernas makt

De återkommande upphandlingarna har utarmat kompetensen, både i spårunderhållet och för de företag som sköter själva tågtrafiken.

På båda områdena har företagen minimerat sina resurser personellt och maskinellt för att vinna anbuden.

”Att trafiken kommer fram säkert och punktligt måste vara det viktigaste operativa målet för de som sköter infrastrukturen.” skriver Andersson och Hallert, vilket borde vara självklart.

”Förebyggande underhåll och felavhjälpning i egen regi är enklare och snabbare att administrera än det som upphandlas”, skriver de vidare.

För en stor del av tågtrafiken, till exempel för den misslyckade upphandlingen av pendeltågstrafiken i Stockholm, säger man: ”Ett alternativ borde även här vara att köra trafiken i egen regi med höga kvalitetskrav.”

Det är en bra början för att bryta marknadstalibanernas makt.

Kört fast i nyliberal snödriva

Men vi bör gå vidare när nu många EU-länder tänjer på reglerna och vi bör helt skrota den nyliberala lagen om offentlig upphandling för att i stället i varje beslut se till samhällets och medborgarnas bästa.

Ser vi till utvecklingen inom EU är det en mycket plausibel framtid. Den likriktning som präglat unionen är på väg bort till förmån för mer nationsnära beslut. Uppluckringar som tidigare varit otänkbara är nu kutym.

Låt inte Sverige bli det sista landet att köra fast i snödrivor och låta tågen spåra ur i en fortsatt fanatisk vurm för nyliberal upphandling.

Skrota lagen om offentlig upphandling och låt samhällsservicen styras av medborgarnas behov i stället för kortsiktiga företagsintressen.