Regeringsförhandlingarna pågår för fullt där energipolitik, brott och straff samt integration är heta frågor.

En fråga som däremot hamnat lite i skymundan är skyddsombudens roll.

Sverigedemokraterna säger sig vilja avpolitisera arbetsmiljöarbetet. De regionala skyddsombuden ska ersättas av arbetsmiljörådgivare från Arbetsmiljöverket, enligt partiet.

”Stark koppling till S”

När Arbetet intervjuade partiledaren Jimmie Åkesson inför valet framhöll han att Socialdemokraterna har en stor indirekt makt över vilka som kan bli regionala skyddsombud.

– Vi upplever att det finns en väldigt stark koppling till framför allt ett politiskt parti i dag och att det är väldigt svårt att vara regionalt skyddsombud om man inte tillhör det partiet, sade han då.

Även när det gäller de lokalt utsedda skyddsombuden på arbetsplatserna vill Sverigedemokraterna se en förändring, där arbetstagarna, inte facket utser skyddsombuden.

– Vi har haft en del synpunkter på förekommen anledning. Eftersom man i enskilda fall har valt en sverigedemokrat som facket sedan gått in och avsatt för att man har fel partibok. Det borde finnas en större respekt för de lokala arbetarnas val av ombud, snarare än att det måste vara någon som är medlem i Socialdemokraterna, sade Jimmie Åkesson till Arbetet.

Frikoppla skyddsombud från facket

Nu har Sverigedemokraterna en avgörande roll i regeringsbildningen, som största parti i det blivande regeringsunderlaget. Frågan är då hur de andra partierna på samma sida ser på skyddsombuden.

Arbetet har sökt de arbetsmarknadspolitiska talespersonerna för Moderaterna, Kristdemokrater och Liberalerna utan framgång.

Av riksdagsdokument framträder dock en bild av att flera av partierna till viss del delar Sverigedemokraternas syn. Att det är facket som har monopol på att utse lokala skyddsombud tycker alla fyra partier är fel.

Moderaterna skriver till exempel i en riksdagsmotion att:

”Vi har inget emot att skyddsombud är fackligt anslutna, men det bör inte vara tvingande eller normerande. Om de anställda i stället väljer sitt eller sina skyddsombud, som i sitt uppdrag har reguljär kontakt med svenska myndigheter, renodlar vi skyddsombudens arbete till att fokusera på arbetsmiljöarbetet.”

”Anslutningsgrad har minskat”

Kristdemokraterna är inne på samma linje i en annan riksdagsmotion:

”Det är beklagligt att regeringen valt en facklig utgångspunkt, i stället för att fundera på det övergripande behovet av skydds­ombud och arbetsmiljökontrollanter. Det gäller särskilt eftersom den fackliga anslut­ningsgraden minskat, arbetsgivarna består i allt större utsträckning av mikro- och småbolag med få anställda.”

Liksom Liberalerna:

”De regionala skyddsombuden bör ersättas av en ny och mer ändamålsenligt utformad funktion. Huvudregeln för de lokala skyddsombuden bör inte längre vara att de ska tillsättas av de lokala arbetstagarorganisationerna utan som regel av arbetstagarna.”

Fyller en viktig funktion

Samtliga partier framhåller att skyddsombuden fyller en mycket viktig funktion.

Men deras huvudargument är att just kopplingen till facket gör att många arbetstagare på mindre arbetsplatser eller där det saknas kollektivavtal inte får del av deras arbete.

Inget parti förutom Sverigedemokraterna talar emellertid om att det skulle vara den politiska kopplingen till Socialdemokraterna som är problemet.

Skyddsombud utses av facket

Dagens regler:

• På arbetsplatser med fler än fem anställda ska det finnas skyddsombud.

• Skyddsombud utses av facket om sådant finns på arbetsplatsen.

• Regionala skyddsombud utses också av facket och företräder arbetstagare på arbetsplatser där det inte finns några lokala skyddsombud, men bara om det finns fackligt anslutna på arbetsplatsen.

• De regionala skyddsombuden kostar omkring 200 miljoner kronor årligen, varav drygt hälften är statliga pengar och resten betalas av fackförbunden.

SD:s förslag:

• Lokala skyddsombud ska utses utan fackets inblandning.

• Ta bort de regionala skyddsombuden och ersätt dem med oberoende arbetsmiljörådgivare under ledning av Arbetsmiljöverket.