Arbetsförmedlingen kommer även i fortsättningen att vara en stor och viktig myndighet. Det konstaterar myndigheten i ett remissvar på regeringens lagförslag kring den omdebatterade reformeringen. 

Men rollen förändras. Därför föreslår Arbetsförmedlingen att den framöver ska heta Arbetsmarknadsmyndigheten.

Namnet kommer från den statliga arbetsmarknadsutredningen och ett eventuellt namnbyte är upp till regeringen att besluta om.

Motivet är att det bättre speglar vad myndigheten ska göra framöver. Det vill säga bedöma arbetssökandes behov och rätt till olika insatser, men endast i undantagsfall förmedla jobben.

Den biten går i stället till företag och organisationer ute på marknaden, som redan i dag gör en del av det jobbet. 

Vad är ”förmedlingsinsatser”?

I stort är Arbetsförmedlingen positiv till de lagändringar som regeringen föreslår. De handlar inte om reformeringens stora drag, utan gäller sådant som hantering av sekretess och personuppgifter när fler aktörer ska ta hand om de arbetslösa.

Vilken hjälp som arbetslösa ska få när förändringarna är på plats är dock för otydligt.

Precis som Akademikerförbundet SSR:s samhällspolitiska chef Ursula Berge tidigare kritiserat anser Arbetsförmedlingen att det är oklart vad den nya insatsen ”förmedlingsinsatser” är för något.

Berge har ställt sig frågande till om det är ett paraplynamn för många insatser eller en specifik arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

”Av promemorian framgår inte om den nya förmedlingsinsats som ska införas ska regleras som ett arbetsmarknadspolitiskt program i förordning eller inte. Det kan få konsekvenser för den enskildes rätt till ersättning eller skydd i övrigt…”, skriver Arbetsförmedlingen och efterfrågar tydligare besked. 

”Stora kostnader”

Alla de förändringar som reformeringen innebär kommer att kosta.

”Förslagen i promemorian är förknippade med stora kostnader i myndighetens uppdrag att säkra en lokal närvaro, samverkan, ett tillräckligt marknadsutbud och digital infrastruktur”, poängterar Arbetsförmedlingen.

Som exempel på ett område där myndigheten ser behov av mer pengar och kompetens framöver nämns kontrollen av de fristående jobbmatcharna.

Därtill måste det enligt Arbetsförmedlingen råda en balans mellan de olika anslagen. Vad innebär det i praktiken? Myndighetens generaldirektör Maria Mindhammar har tidigare varnat för att arbetslösa inte får tillräckligt med insatser om regeringen drar ner på det så kallade förvaltningsanslaget, som bland annat går till löner för personal som beslutar om insatserna.

Flera kritiska remissvar

Remissinstanserna har varit många och de hade på sig fram till i fredags att svara. Det är många kritiska röster. En av dem är Företagarna.

Organisationen betonar hur viktigt det är att företag kan hitta rätt kompetens.

”Företagarna anser att Arbetsförmedlingen, trots att det redan åligger myndigheten att kontrollera, följa upp och utvärdera leverantörer, inte klarar det uppdraget. Det är Företagarnas uppfattning att det inte går att reformera en illa fungerande myndighet utan tydligare målstyrning och krav på resultat.”

Precis som flera fackförbund är Företagarna kritisk till att utvalda delar av reformeringen har remitterats separat och inte presenterats som en helhet.

”Som remissinstans är det omöjligt att göra en övergripande analys av de förslag som presenteras och vilka effekter dessa kommer att få.”

Så tycker fler remissinstanser

Arvidsjaurs kommun: ”Med den otydlighet som råder om vem som bär ansvaret för samverkan runt den person som är i behov av extra stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden, är risken uppenbar att kostnaderna ökar för kommunen. Stödet till den arbetssökande försvåras och därmed försämras situationen ytterligare för den arbetssökande.”

Svenskt Näringsliv: ”Svenskt Näringsliv välkomnar att regeringen tar arbetet med att reformera arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen vidare. Svenskt Näringsliv anser att det finns ett trängande behov att säkerställa en bättre fungerande arbetsmarknadspolitisk verksamhet med kvalitet, kostnadseffektivitet och resultat i fokus.”

Fackförbundet ST: ”Fackförbundet ST motsätter sig den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen då den leder till en otillräcklig förmåga att kunna trycka tillbaka långtidsarbetslösheten samt att orter i glesbygd lämnas utan en uthållig arbetsförmedling.”

IFAU: ”I allt väsentligt saknas dock en koppling mellan problembilden i avsnitt 3.1.1 och den föreslagna reformeringen i avsnitt 3.1.2. Förklaringen till detta är enkel: det finns inte någon evidens för att privata utförare av arbetsmarknadspolitik når bättre resultat än offentliga. Det finns därmed inget stöd för att den föreslagna reformeringen bidrar till en effektivare arbetsmarknadspolitisk verksamhet.”