Den exportorienterade textilindustrin har pumpat in pengar i Bangladesh.  

År 2024 förväntas FN uppgradera den sydasiatiska nationen från kategorin ”minst utvecklade länder” till ”lägre medelinkomstland”. Det är ett mått på ekonomisk framgång, men innebär också att landet inte längre per automatik kvalificerar sig för förmånlig handelsstatus. 

För att säkra fortsatt tullfri export till EU efter uppgraderingen krävs ratificering av totalt 27 internationella konventioner om mänskliga och sociala rättigheter.

Bangladesh har enligt affärstidningen The Financial Express anslutit sig till alla utom en av dessa: ILO:s konvention 138 om minimiålder för inträde i arbetslivet. 

Bangladesh antog konventionen redan 1973 men aldrig har ratificerat den. Enligt lokala nyhetsmediet New Age har regeringen nu hållit möten med berörda parter för att bereda vägen för en ratificering. 

– Att ratificera konventionen och följa bestämmelserna är nödvändigt för att säkra tullfri tillgång till EU:s marknad efter att Bangladesh lämnat sin status som ett av de minst utvecklade länderna, sade en högt uppsatt tjänsteman till New Age i anslutning till förhandlingarna.

Till The Financial Express säger arbetsmarknadsministern KM Abdus Salam att processen inletts. Fler detaljer ska presenteras i mars, varefter parlamentet ska rösta om ratificeringen. 

På ledarplats hyllar affärstidningen beslutet. 

”Som väntat har den senfärdiga ratificeringen hittills inte gynnat Bangladesh, särskilt inte när det kommer till att kvalificera sig för olika förmåner från internationella handelsorgan”, skriver affärstidningen.

”Nu när Bangladesh snabbt utvecklas mot en medelinkomstekonomi kommer vi ovillkorligen att granskas hårdare av dessa internationella organ.”    

Konvention 138 anger 15 år som den lägsta tillåtna åldern för inträde i arbetslivet. Om åldern för obligatorisk skolgång i ett land är högre är 15 anger konventionen i stället att examensåldern ska vara den lägsta tillåtna att börja jobba.

Bangladesh nuvarande lagstiftning förbjuder enligt The Financial Express fabriker att anställa arbetstagare som är yngre än 14 år. 

ILO har också en separat konvention, nummer 182, om förbud mot de värsta formerna av barnarbete, som Bangladesh ratificerade år 2001.

Inom den informella sektorn förekommer dock barnarbete, i farlig och nedbrytande arbetsmiljö, inom bland annat tegeltillverkning, lädergarvning och fisktorkning. 

Enligt The Financial Express går 58 procent av Bangladeshs totala export, och 64 procent av dess textilexport, till EU. 

Bangladesh

Sydasiatiska Bangladesh har drygt 160 miljoner invånare och är ett av världens mest tätbefolkade länder.

Arbetslöshet och undersysselsättning är utbredda problem. De flesta försörjer sig inom den informella sektorn.

Traditionellt har jordbruket dominerat ekonomin men textilindustrin ligger bakom de senaste årtiondenas tillväxt.

Textilindustrin står för nästan 85 procent av landets export och sysselsätter fyra miljoner människor, varav merparten kvinnor. Sektorn har dock drabbats hårt av coronapandemin.

Källa: UI/Landguiden