Sätt upp gemensamma tider för lunch så alla får vara ostörda då. Skapa förutsättningar för att vara på arbetsplatsen om några personer har behov av det.

Det är några råd från Ronny Rova, Unionens huvudskyddsombud på Scania.

Sedan i mars jobbar han och de flesta av de han företräder hemifrån. 

Hans fackförbund har undersökt hur de ändrade förutsättningarna under pandemin har påverkat arbetsmiljön i branscher där många har fått flytta hem kontoret sedan i våras.

Under oktober svarade 2 585 arbetsmiljöombud (Unionens namn för skyddsombudsrollen) på en enkät. Bland dem har 63 procent arbetat hemma i stor eller viss omfattning under covid-19-perioden.

– Covid har absolut haft en påverkan på arbetsmiljön på de arbetsplatser där våra arbetsmiljöombud finns, säger Annica Hedbrant, utredare inom arbetsmiljö på Unionen, om resultatet.

Den del av arbetsmiljön som tydligast har förändrats är den sociala, det vill säga arbetsgemenskap och samarbete samt socialt stöd från chefer och kollegor.

Fyra av tio arbetsmiljöombud i undersökningen upplever att den arbetsmiljön har försämrats.

Annica Hedbrant säger att samarbetet självklart försvåras när man inte kan ses fysiskt, men att det går att hitta åtgärder.

– Kanske måste cheferna ha tätare avstämningar om det finns behov av det. Och det kan behövas fler informella, digitala forum där man fångar upp fler aspekter än att bara prata om jobbet.

Hon betonar att det viktigaste är att arbetsgivarna gör regelbundna avstämningar av vad som fungerar och inte fungerar utifrån de anställdas perspektiv.

Nästan en av fyra, 24 procent, svarar i enkäten att den fysiska arbetsmiljön har försämrats under covid-19-perioden. Samtidigt tycker 15 procent att den har förbättrats. 

Annica Hedbrant säger att en undersökning bland privatanställda tjänstemän som gjordes i början av sommaren tydde på större problem på området.

– Så den fysiska arbetsmiljön verkar ha förbättrats under den här tiden, säger hon.

Hon konstaterar att arbetsgivarna kan ha satt in mer åtgärder längs vägen, samt att det kan ha betydelse att den senare undersökningen bara gjorts på arbetsplatser med arbetsmiljöombud.

Hon uppmanar arbetsmiljöombud som ställs inför nya frågor att höra av sig till facket centralt om de behöver stöd.

– Under den här tiden har kanske nya arbetsmiljöfrågor dykt upp som man inte har hanterat så mycket tidigare. Då är det väldigt viktigt att man får förutsättningar att verka i sin roll, säger Annica Hedbrant.

Undersökningen visar att många upplever vissa svårigheter i rollen, bland annat svarar 37 procent att regelbunden samverkan där arbetsmiljöombud och anställda involveras i arbetsmiljöarbetet har saknats under pandemin.

29 procent har inte haft tillräckligt med tid för arbetsmiljöarbetet.

Huvudskyddsombudet Ronny Rova på Scania är nöjd med hur skyddsarbetet på hans företag har fungerat under pandemin, men konstaterar att det har varit intensivt.

– Man spelar ju på sex strängar samtidigt. Det har varit övertalighet, oro för hur det smittar och det har funnits oro för hur man smittas när man reser till jobbet. Det har varit allt på en gång.

Han och de över 50 personer som är skyddsombud och de som har arbetsmiljöansvar ute i verksamheterna har haft betydligt tätare avstämningar med varandra under pandemin, varje vecka i stället för en gång i kvartalet.

Han betonar vikten av att lyssna till vilka som behöver få vara på arbetsplatsen även när hemarbete är normen.

– Alla har inte yta eller kapacitet att jobba hemma. Vi har säkerställt att man kan komma till arbetsplatsen om det inte fungerar i hemmet.

Både smittrisk på arbetsplatsen och arbete i hemmiljön har krävt nya riskbedömningar och checklistor. Men Ronny Rova betonar att man också har ett gott arbetsmiljöarbete sedan tidigare, med metoder som underlättat i den nya situationen.

Bland annat använder företaget ett dialogverktyg som grund för samtal om psykosocial arbetsmiljö.

– Vi har dialogen digitalt, en till en eller i grupp.

Han upplever att modellen som styr de samtalen öppnar upp för mer ärlighet och tillit när man bland annat stämmer av att alla får det stöd de behöver.

Resultat från undersökningen

  • 63 procent har jobbat hemma i stor eller viss omfattning.
  • Fyra av tio tycker att den sociala arbetsmiljön har försämrats under Covid-19-perioden.
  • Nästan tre av tio arbetsgivare uppges inte ha vidtagit några åtgärder för att förbättra den sociala arbetsmiljön under pandemin.
  • Tre av fyra tycker att arbetsgivaren har vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra smitta.
  • På arbetsplatser där man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete är det fler som uppger att åtgärder gjorts för bättre arbetsmiljö.