Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Världsfacket Itucs generalråd har haft sitt årliga sammanträde. Rådet har tagit del av rapporter, antagit solidaritetsuttalanden och hanterat formaliafrågor. 

Men framför allt har generalrådet slagit fast vad världsfacket ska prioritera under 2021. Och det är inga små frågor Ituc ska ta sig an. 

Utifrån de prioriteringar som slogs fast under kongressen i Köpenhamn 2018 har generalrådet enats om tre huvudkampanjer

  • Ett nytt socialt kontrakt för återhämtning och motståndskraft.
  • Klimat- och sysselsättningssäkra arbetslivet genom rättvis omställning. 
  • Demokrati för vanligt folk.

– Kampanjerna bygger egentligen på de beslut kongressen tog senast men nu har det kommit att fokuseras på covid-19, kommenterar Oscar Ernerot, internationell ombudsman på LO.

–  Det handlar om ett nytt socialt kontrakt. Om att bygga upp välfärdsstater och att göra FN starkt och stabilt igen. De här målen är svåra att konkretisera i vardagligt fackligt arbete. Det är snarare en inriktning, som nu också sätts i relation till krisen och behovet av motståndskraft. 

Några handfasta idéer finns emellertid.

– Ett konkret förslag är en global fond för social trygghet, som FN har tagit fram. Mängden människor som arbetar utan något socialt skydd överhuvudtaget är gigantisk och det här förslaget bygger på vedertagna system.

Att generalrådets sammanträde skulle komma att handla om pandemin var oundvikligt. Liksom att pandemin skulle påverka mötets former. 

– Det skulle egentligen ha hållits i Tbilisi med det blev ett digitalt tvådagarsmöte i stället, säger Oscar Ernerot.

– Det blir inte samma dynamik, framför allt inte när det är så långa möten. Och det var mycket landrapporter om hur det ser ut i olika delar av världen i ljuset av corona.

Enligt Oscar Ernerot råder bred enighet om de övergripande prioriteringarna. De meningsskiljaktigheter som finns rör i stället den övergripande inriktningsdiskussion som länge förts inom världsfacket. 

– Man diskuterar vad Ituc ska vara. Facken i utvecklingsekonomierna tycker att det ska vara mer av en kampanjorganisation medan vi främst vill att Ituc ska företräda oss i sammanhang som G20 och FN. Kampanjandet gör vi själva. 

Ituc

Internationella fackliga samorganisationen (International Trade Union Confederation, Ituc) kallas ofta ”världsfacket”.

Samlar 331 centralorganisationer i 163 länder, vilka tillsammans representerar 208 miljoner anställda. Bildades 2006 när Fria fackföreningsinternationalen och Arbetarnas världsfederation gick samman.

Leds av generalsekreteraren Sharah Burrow. Biträdande ordförande är LO:s tidigare ledare Karl-Petter Thorwaldsson.