De skjutsar arbetslösa till Arbetsförmedlingen, hjälper dem med att tolka myndighetens beslut eller att skriva aktivitetsrapporter.

Nästan alla kommuner, 92 procent, ger i dag olika typer av stöd till arbetssökande som egentligen ligger inom Arbetsförmedlingens uppdrag.

Och stöden är betydligt vanligare i kommuner där Arbetsförmedlingen saknar eller har lagt ner kontor, än där kontoren är kvar.

Det visar en stor enkät till kommunernas arbetsmarknadsenheter från Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Enkäten är återkommande och är ett sätt för SKR att kartlägga hur kommunerna påverkas av Arbetsförmedlingens omorganisation och de stora kontorsnedläggningar som skedde förra året.

”Den övergripande bilden är negativ, särskilt på de orter där Arbetsförmedlingen har avvecklat kontor”, slår SKR fast i rapporten.

− Myndigheten har lagt ner huvuddelen av sina kontor och minskat personalstyrkan. Vi ser hur kommuner på olika sätt tvingas kliva in och täcka upp där staten försvinner, säger Roy Melchert, chef för arbetsmarknadssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), i ett uttalande i samband med rapporten.

I enkäten svarar exempelvis hela 78 procent av kommunerna att Arbetsförmedlingens resurser på lokal nivå inte räcker till för att leverera det stödet som myndigheten har i uppdrag att utföra.

Endast 4 av 10 kommuner svarar att Arbetsförmedlingen har en lösning på plats för att säkra att det finns lokal närvaro för arbetssökande från deras kommun.

− Förra hösten var regeringens besked att fler Arbetsförmedlingskontor skulle öppnas, fler ”skyltar måste upp”. Vår rapport understryker att lokal närvaro handlar om mer än att säkra lokaler att verka ifrån, säger Roy Melchert.

SKR:s slutsats är hård: I rapporten slås fast att Arbetsförmedlingens frånvaro i många delar av landet lett till att ”individer lämnas utan tillräckligt stöd”.

Detta leder i förlängningen till ”en oacceptabel övervältring av uppgifter på kommunerna”, enligt rapporten.

Fakta om undersökningen

I början av september 2020 genomförde SKR en enkätundersökning till cheferna för kommunernas arbetsmarknadsenheter.

Svarsfrekvensen var 89 procent och underlaget speglar situationen i hela landet och i olika typer av kommuner. Jämförelser har gjorts med liknande undersökningar från maj 2019 och februari 2020.

Källa: SKR