EU:s medlemsländer satsade i genomsnitt 0,49 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) på bistånd under 2017.

Det är en minskning från 0,51 procent 2016 och långt ifrån unionens mål om 0,7 procent av BNI.

Ett mål som enbart Sverige, Luxemburg, Danmark och Storbritannien lyckas leva upp till.

Biståndsmålet antogs för att EU ska kunna leva upp till sina åtaganden enligt FN:s globala hållbarhetsmål och Parisavtalet.

Svenska börsbolag lägger globala mål åt sidan

Global

Men om den nuvarande utvecklingen står sig kommer det att dröja till år 2057 innan EU når sin egen målsättning, konstaterar biståndsorganisationernas europeiska plattform Concord Europe i sin årliga AidWatch-rapport.

Samtidigt riktar Concord svidande kritik mot flera tendenser i biståndet.

Dels missar EU sitt eget delmål om att ge 0,2 procent av BNI i stöd till de länder FN klassar som världens fattigaste – detta stöd uppgick under 2017 enbart till 0,11 procent av BNI.

Dels stannar allt mer biståndspengar inom unionen.

Concord identifierar tre tendenser som samarbetsorganet ser som särskilt bekymmersamma.

  • Mer bistånd till flyktingmottagande
    Att redovisa kostnader för flyktingmottagande som bistånd är – vilket Concord vänder sig mot – tillåtet enligt OECD:s riktlinjer. Och volymerna har ökat. 75 gånger mer biståndspengar gick till flyktingmottagande under 2017 jämfört med 2010. Sverige var under fjolåret, liksom under de närmast föregående åren, den enskilt största mottagaren av svenskt bistånd.

Ivar Andersen: Tar migrationspolitiken biståndet som gisslan?

Global

  • Subventioner till näringslivet
    EU vill uppmuntra näringslivets delaktighet i det internationella utvecklingsarbetet, exempelvis genom investeringsgarantier. Concord påpekar att OECD ännu inte enats om riktlinjer för när denna typ av stöd får räknas som bistånd. I värsta fall, menar biståndsplattformen, riskerar stödet att bli rena subventioner som dränerar biståndsbudgeten.
  • Säkerhetspolitiska prioriteringar
    Nya riktlinjer från OECD öppnar för att stöd till militären i mottagarländer får räknas som bistånd. Mängden biståndspengar som går till utländsk militär är liten men Concord ser utvecklingen som oroande och Sverige får beröm för att ha opponerat sig i EU.

Sammanlagt stannade 19 procent av EU:s totala bistånd inom unionen under 2017.

Så påverkar storföretagen biståndet

Global

Utöver flyktingmottagande handlar det bland annat om skuldavskrivningar och kostnader för utländska studenter vid inhemska lärosäten.

I anslutning till de pågående förhandlingarna om EU:s långtidsbudget rekommenderar Concord Europe rekommenderar unionen att täppa till ”kryphålen för urholkning av biståndet”, rikta större fokus på världens fattigaste länder och satsa på att uppnå det egna biståndsmålet.

Concord

Concord är de europeiska bistånds- och utvecklingsorganisationernas gemensamma plattform som samlar 28 nationella samarbetsorganisationer och 23 internationella nätverk.

Totalt representerar plattformen över 2 600 ideella organisationer i Europa.

Concord Sverige samlar 63 medlemmar, däribland Amnesty Sverige, Fair Action, Palmecentret, Svenska Afghanistankommittén och Union to Union.