Är droger vanligare på vissa jobb? 

Hotell- och restaurangbranschen sticker ut. Där finns droger ofta tillgängliga. Andra riskbranscher är sådana med hög belastning där anställda behöver koppla av och bort. Det är vanligare att företag inom finans eller med många unga vill drogtesta. Inom logistik och byggsektorn upptäcks fler fall, men där är det vanligare med slumptester på grund av säkerhetskrav.

Kan jag få sparken om jag tagit droger på fritiden?

Det beror på, här saknas tydlig praxis från Arbetsdomstolen (AD). Påverkar drogerna ditt arbete kan du bli av med jobbet, om det kan leda till säkerhetsrisker eller om förtroendet för dig eller din arbetsgivare skadas. Chefer tycker mer än facken att drogbruk är grund för avsked, det är ju något olagligt. Facken vill oftare skilja på fritid och arbete. 

Och om jag knarkat på jobbet? 

Samma här – domarna spretar. Men om du förvarat eller tagit droger på jobbet är det lättare att sparka dig än om du partyknarkat. I en dom ansåg Arbetsdomstolen att det var fel att avskeda en person som missbrukat men sedan fått ordning på sitt liv. I en dom där en anställd rökt hasch och haft en knarkgömma på jobbet ansågs det rimligt med avsked.

Måste arbetsgivaren erbjuda rehab?

Även här tycker fack och arbetsgivare olika. Facken menar att arbetsgivaren har ett rehabansvar, om det rör sig om en sjukdom. Arbetsgivarna gör det inte. Enligt företagshälsan Feelgood måste inte arbetsgivaren bekosta rehabiliteringen. En AD-dom slog fast att arbetsgivaren inte hade rehabiliteringsskyldighet, men då hade den anställda begått ett brott. Vad som gäller annars är enligt den fackliga sidan oklart.

Hur brukar arbetsgivare agera? 

Tre typer av arbetsgivare är vanligast: de som går direkt på det arbetsrättsliga och säger ”upphör med drogerna – annars riskerar du bli av med jobbet”, de som inte accepterar droganvändningen eller ett positivt drogtest men välkomnar personen tillbaka till jobbet när hen visat ett negativt test och till sist de som erbjuder hjälp och stöd till medarbetare. 

Får arbetsgivaren drogtesta när som helst? 

Nej. Offentliganställda skyddas i lag mot kroppsliga ingrepp, med vissa undantag, som säkerhetsklassade yrken. Men för privatanställda är det friare, även om det kan regleras i kollektivavtal. Drogtest är vanligast vid misstanke. Bredare tester sker ofta slumpvis, men något skäl ska finnas som väger tyngre än personlig integritet. Facket bör involveras och chefer ska inte kunna bestämma vem som testas.

Vad händer om man säger nej? 

Då kan chefen se det som ordervägran, och det kan vara ett skäl att säga upp dig. Men chefen kan inte bara säga upp dig direkt utan du måste få chans att förstå att du kan bli av med jobbet om du inte testar dig. Det kan också bli en rättslig prövning av om chefen haft rimliga skäl att vilja testa. 

Vad gör jag om min kollega verkar ha drogproblem?

Att titta efter stora pupiller och liknande är svårt. Uppmärksamma i stället förändringar i beteendet. Är kollegan mer hyperaktiv eller tröttare än vanligt? Prata med kollegan och se om personen behöver stöd. Eller med skyddsombud, fack eller chef. Larma direkt om det är akut fara för arbetsmiljö och säkerhet. 

Vem kan hjälpa mig om jag har fler frågor?

Om ni har en fackklubb på jobbet kan du vända dig dit. Eller till ditt fackförbund centralt om klubb saknas. Företagshälsan, som vissa arbetsplatser har avtal med, kan också stötta i frågor som rör droger och jobb. Är du en arbetsgivare och undrar över arbetsgivaransvaret kan din arbetsgivarorganisation svara på dina frågor.

Tre fall i Arbetsdomstolen

  1. En anställd på kriminalvården dömdes för narkotikabrott. Mannen avskedades. Seko drev ärendet vidare till Arbetsdomstolen som gav arbetsgivaren rätt. AD tyckte inte heller att arbetsgivaren haft ett rehabiliteringsansvar, då den anställda begått ett brott. (Dom 2005-86)
  2. En anställd på Fryshuset misstänktes för drogbruk. Arbetsgivaren ville drogtesta – men den anställda vägrade och hänvisade till den personliga integriteten. Mannen sades då upp. AD ansåg att Fryshuset haft rätt att säga upp honom. (Dom 2001-3)
  3. En anställd på SJ dömdes för narkotikabrott. Han hade haft cannabis i sitt låsta jobbskåp och både brukat och sålt. SJ avskedade mannen. Men Arbetsdomstolen menade att det inte funnits grund för det, eftersom han skött jobbet och kommit ur missbruket. (Dom 1999-47) 

Källa: Feelgood, LO-TCO Rättsskydd, Arbetsdomstolen.