Förra året ändrades reglerna så att det blev lättare för äldre sjukskrivna att både få behålla sin sjukpenning efter 180 dagar och att beviljas sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. 

I korthet innebär de nya reglerna att sjukskrivna som har få år kvar i yrkeslivet inte får sin arbetsförmåga prövad mot hela arbetsmarknaden på samma sätt som yngre sjuka. 

Att de nya reglerna har gett resultat visar en analys som Försäkringskassan lämnar till regeringen idag, fredag.

Antalet har fördubblats

Antalet äldre som fått sjukersättning har nästan fördubblats, från 741 till 1 540, när Försäkringskassan jämför antalet sex månader före med sex månader efter lagändringen den 1 september 2022.

– Med stor säkerhet handlar det om en effekt av lagändringen, säger Per Jansson, analytiker på Försäkringskassans analysavdelning.

Men han tillägger att det ännu är för tidigt att säga hur de nya reglerna påverkar utvecklingen på längre sikt. 

Sjukpenning har ökat

Även antalet äldre som får sjukpenning i mer än 180 dagar har ökat. 

I december 2022 pågick 550 fler långa sjukfall i åldersgruppen 62-64 år, än vad som varit fallet om inte reglerna ändrats, enligt analysen. 

Sjukskrivningarna på deltid har ökat mer än de på heltid och ökningen är störst för diagnoser som gäller rörelseorganens sjukdomar, där förslitningsskador är en stor del.

”Fått önskad effekt”

En tanke bakom lagändringarna var just att sjuka äldre som slitits ut under ett långt arbetsliv inte skulle utförsäkras och förlora sin försörjning, eller tvingas att ta ut tidig pension. 

Och lagändringarna verkar ha fått önskad effekt, enligt Per Jansson.

– Det är fler äldre som får förmånerna sjukpenning och sjukersättning. Framför allt gäller det dem som har förslitningsskador. I gruppen som har rörelseorganens sjukdomar är ökningen stor, vilket är jättetydligt när det gäller sjukersättning.  

Både när det gäller sjukpenning och sjukersättning är också ökningen störst för diagnoser som kopplas till fysiskt tunga och krävande arbeten.

Nya sjukreglerna för äldre i korthet

Sjukpenning: Den som är sjukskriven och 63 år undantas från reglerna att arbetsförmågan ska prövas mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar. I stället ska prövningen gälla jobb hos den egna arbetsgivaren. Undantaget gäller till månaden innan den sjukskrivne fyller 66 år och kan få garantipension. 

Sjukersättning: För personer som är äldre än 60 år och 11 månader ska arbetsförmågan bara prövas mot sådant arbete som personen har erfarenhet av och inte mot hela arbetsmarknaden när man avgör rätten till sjukersättning. För att omfattas av reglerna ska man även ha arbetserfarenhet från den reguljära arbetsmarknaden under de senaste 15 åren.

Källa: Försäkringskassan. Uppgifterna om ålder gäller 2023.