Saneringsföretaget hade kallats in för att torrisblästra en tank på ett fartyg i en skånsk hamn. Blästring frigör höga halter koldioxid.

Den anställda som utförde arbetet bar mask och skulle få syre via en slang kopplad till en kompressor. Men i stället för ute i det fria så placerades kompressorn under fartygets däck, nära tanken där blästringen ägde rum. 

Det ledde till att mannen inte fick ren luft i slangen. I stället fick han luft med höga halter av koldioxid, konstaterar Åklagarmyndighetens riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål i ett strafföreläggande.  

Den anställde drabbades av svår koldioxidförgiftning och var nära att helt förlora medvetandet.

”Fara har förelegat för arbetstagarens liv”, skriver Åklagarmyndigheten. 

Slarv med riskbedömningen

Saneringföretaget har genom oaktsamhet åsidosatt sitt lagstadgade arbetsmiljöansvar, anser myndigheten. Det handlar dels om slarv med riskbedömningen, dels om bristande information till den anställda. 

Hade den anställda vetat om att kompressorn var tvungen att stå utomhus eller på en väl ventilerad plats hade koldioxidförgiftningen med stor sannolikhet kunnat undvikas.

Det fanns heller ingen räddningsutrustning på plats när tillbudet inträffade. 

Olyckan ägde rum i januari 2022. Nu har Åklagarmyndigheten utfärdat ett strafföreläggande om arbetsmiljöbrott och kräver att saneringsföretaget ska betala en företagsbot på 400 000 kronor. 

Företaget accepterar boten

Företaget har valt att acceptera strafföreläggandet.

”Vi har granskat handlingarna och det finns tydliga brister i hur vårt risk- och konsekvensarbete har skett vid aktuell arbetsorder”, skriver vd:n i ett mejl till Arbetet.

Vd:n tillägger att företaget ”agerat kraftfullt” för att förbättra rutinerna. Den anställda som drabbades av koldioxidförgiftning är kvar på firman och deltar aktivt i arbetsmiljöarbetet.

Företagsbot för arbetsmiljöbrott

Ett företag kan bli skyldigt att betala företagsbot på två sätt: Antingen genom en dom i domstol, eller genom att åklagare utfärdar ett strafföreläggande. 

Om arbetsmiljöbrottet har begåtts av oaktsamhet, och om en fällande dom inte väntas leda till strängare påföljd än böter, ska åklagare som huvudregel utfärda företagsbot i stället för att väcka åtal.   

En företagsbot för arbetsmiljöbrott kan som lägst uppgå till 5 000 kronor och som högst tio miljoner kronor. Om företagsboten utfärdas genom strafföreläggande får den högst uppgå till tre miljoner kronor. 

Företaget kan bestrida ett strafföreläggande. Åklagare har då möjlighet att i stället väcka åtal.

Källa: Åklagarmyndigheten