Vad är fattigdom?

Man brukar skilja på absolut och relativ fattigdom. SCB använder begreppet låg inkomststandard för absolut fattigdom. Det innebär att inkomsterna inte räcker till nödvändiga levnadsomkostnader. För en ensamstående förälder med ett treårigt barn går gränsen vid 14 936 kronor per månad.  

Låg ekonomisk standard anger i stället relativ fattigdom. Då har hushållet mindre än 60 procent av medianinkomsten i Sverige, vilket är den mittersta när inkomster sorteras i storleksordning.   

Hur många är fattiga i Sverige?

Enligt SCB levde 14,7 procent av svenskarna i hushåll med låg ekonomisk standard (relativ fattigdom) år 2021. Det motsvarar strax över 1,5 miljoner människor. Samma år hade 4,6 procent av hushållen, runt 500 000 personer, låg inkomststandard (absolut fattigdom).  

Hur många är fattiga i världen?

3,6 miljarder människor i världen är fattiga, enligt Världsbankens uppskattning från september 2022. 674 miljoner lever i extrem fattigdom vilket innebär ett akut bristtillstånd.  

Är man verkligen fattig om man lever i relativ fattigdom?

Den som har låg ekonomisk standard kan som regel betala sina räkningar, men är fattigare än genomsnittet i samhället. Man har råd med mat, men kan kanske inte betala för barnets skolresa eller fritidsaktiviteter. Det påverkar livskvaliteten negativt och riskerar att leda till socialt utanförskap.  

Vilka är fattiga i Sverige?

Fattigdom är vanligare bland ensamstående föräldrar, arbetslösa, sjukskrivna och utrikesfödda. År 2021 hade 29 procent av alla utrikesfödda ålder låg ekonomisk standard, mot 11,4 procent av de inrikesfödda. 43 procent av Sveriges utrikesfödda klarar inte att betala en oförutsedd utgift på 13 000 kronor. Motsvarande siffra för inrikesfödda är 11 procent.  

Nyanlända löper högre risk för fattigdom än personer som levt länge i Sverige. Pensionärer är inte överrepresenterade bland fattiga. 

Har fattigdomen ökat?

Ja och nej. Från år 2000 till år 2020 minskade andelen hushåll med låg inkomststandard (absolut fattigdom) från 12,3 till 5,1 procent. Under samma tid ökade dock andelen som har låg ekonomisk standard från 9,3 till 14,7. Det behöver inte betyda att människor fått mindre i plånboken, men visar att klyftorna i samhället har ökat.  

Blir fler fattiga nu när inflationen är hög?

Det syns inte i SCB:s siffror än, men andra indikatorer kan ge en bild. Stigande arbetslöshet ökar risken för fattigdom, men arbetslösheten sjönk något under 2022. Kommunernas utgifter för ekonomiskt bistånd minskade också en aning.  

De fattiga kan fortfarande ha blivit fler, men det syns ännu inte i statistiken. Samtidigt klarar många tillfälliga kostnadsökningar. Fattigdomen brukar öka mer några år in i en kris, när besparingarna tagit slut.  

Vilken hjälp kan fattiga få?

Den som inte kan försörja sig på annat sätt kan söka ekonomiskt bistånd av sin hemkommun. Kommunens socialtjänst kan ställa vissa krav, som att den som kan jobba står till arbetsmarknadens förfogande. För personer som har svårt att betala räkningarna eller att få ekonomin att gå ihop finns kommunal skuldrådgivning.        

Är alla med låg inkomst fattiga?

Nej. En svaghet med måttet för relativ fattigdom är att det inte tar hänsyn till tillgångar och skulder. Ett hushåll kan ha höga inkomster men ändå vara i en utsatt situation på grund av stora skulder. På motsvarande sätt kan ett hushåll som har stora tillgångar men låga inkomster klassas som fattigt.  

Finns det fler sätt att räkna?

Ja, faktiskt många fler. EU använder även måtten ”materiell och social fattigdom” och ”risk för fattigdom och social utestängning”. FN:s index för mänsklig utveckling (HDI) mäter en slags människofokuserad bruttonationalprodukt. Brittiska Oxforduniversitetets index för multifaktorell fattigdom (MPI) har fått stort genomslag. Alla mäts på olika sätt och visar olika aspekter av fattigdom.