Måste den som har hiv berätta på jobbet? 

Nej. I de allra flesta fall har den som lever med hiv ingen skyldighet att informera sin arbetsgivare.

I dag finns det så pass effektiva mediciner att virusnivåerna inte ens går att mäta i 98 procent av fallen om medicinerna tas på rätt sätt.

Då är det omöjligt att överföra smittan till någon annan. Behandlande läkare kan bestämma att flera av Smittskyddslagens förhållningsregler, däribland informationsplikt före sex, helt kan plockas bort.  

Hur smittar hiv? 

Så länge viruset inte upptäcks och behandlas är det smittsamt genom blod, oskyddat sex, graviditet och amning.

Hiv är en allmänfarlig sjukdom och lyder under Smittskyddslagen.

Sedan 1983 måste smitta rapporteras till Smittskyddsinstitutet. Den infekterade är skyldig att förhindra att smitta överförs till någon annan 

Var kan man testa sig för hiv?

Kontakta en vårdcentral, en hudmottagning eller en mottagning för sexuell hälsa om du tror att du kan ha fått hiv. Du som är under 25 år kan kontakta en ungdomsmottagning.

Det är avgiftsfritt att testa sig för hiv på alla mottagningar. I dag finns även hemtester för hiv som säljs via internet.

De har generellt något sämre säkerhet jämfört med laboratoriebaserade tester. Dessutom faller dessa tester utanför hälso- och sjukvårdslagstiftningen med tillhörande bestämmelser, därför rekommenderas de inte. 

Vad är skillnaden mellan hiv och aids? 

Om inte hiv upptäcks eller behandlas kan det orsaka aidsrelaterade sjukdomar. Viruset bryter i sitt slutstadium ner immunförsvaret så att kroppen inte längre kan skydda sig mot infektioner och cancer.

Med fungerande behandling leder inte hiv till aids. 

När upptäcktes hiv?

1983 identifierades hiv-viruset för första gången av en grupp franska forskare under ledning av Luc Montagnier. Då hade sjukdomen aids funnits i USA sedan 1981.

1982 diagnostiserades den första personen med aids i Sverige. De första åren visste ingen vad sjukdomen egentligen var, exakt hur den spreds eller hur man kunde testa om någon hade den.

Vad står hiv för?

Hiv är en förkortning för humant immunbristvirus eller human immunodeficiency virus på engelska. 

Går det att bota hiv?

Nej. Hiv är en kronisk infektion som kräver livslång medicinering. Fortfarande finns inget vaccin eller bot mot hiv, däremot finns det numera mycket effektiv behandling.

I dag finns läkemedel som, om de tas på rätt sätt, kan göra att en person med hiv kan leva ett långt och bra liv

Är det olagligt att diskriminera hiv-positiva inom arbetslivet? 

Ja. Hiv jämställs med funktionshinder och lyder därför under diskrimineringslagen.

Det betyder att den som lever med hiv inte får diskrimineras som arbetstagare eller arbetssökande ifråga om behörighet, legitimation, auktorisation, registrering, godkännande eller liknande som behövs eller kan ha betydelse för att personen i fråga ska kunna utöva sitt yrke.

Den som utsatts för diskriminering ska vända sig till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Man kan också alltid vända sig till sin fackliga representant. 

Hur många har hiv i Sverige? 

I Sverige finns i nuläget ungefär 8 300 registrerade fall. Mellan 400–500 nya fall rapporteras varje år (sjönk något under pandemiåren). Hiv tillhör de anmälningspliktiga sjukdomarna och sedan 1983 måste smitta rapporteras till Smittskyddsinstitutet.

Liksom tidigare år var hivinfektion vanligare bland män under 2021 (66 procent). Flest fall rapporterades i åldersgruppen 30–39 år. Av samtliga fall rapporterades 12 procent ha fått infektionen i Sverige.

Hur många har hiv i världen?

Ungefär 40 miljoner människor lever idag med hiv. Fortfarande är tillgången på behandling ojämlik över världen. Till följd av detta dog omkring 700 000 människor av aids år 2019. Globalt har över 30 miljoner personer avlidit i aidsrelaterade sjukdomar genom åren. 

Källor: Hiv-Sverige, Riksförbundet Noaks Ark, Forum för levande historia, Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsläkarföreningen