Såväl biskopen i Visby själv, Thomas Petersson, som sju kyrkoherdar i stiftet har anmält händelsen till Svenska kyrkans ansvarsnämnd.

Och själva händelsen är alltså att biskopen haft en relation utanför äktenskapet som pågått under ett par år, och som nu ska vara avslutad. Med en kvinna som också arbetat i stiftet.

Redan i oktober anmälde Thomas Petersson till nämnden för att klargöra om han ”i avsevärd mån skadat det anseende en biskop bör ha”.

Inte helt rätt till ett privatliv

Den första februari blev nämndens beslut offentligt. Och den anser att Thomas Petersson inte längre kan verka som biskop, präst eller diakon.

I beslutet står bland annat: ”Kyrkan har alltså en förväntan på alla vidga tjänare att orden, handlingarna och livshållningen talar samma språk. En biskops – liksom en prästs och diakons – privatliv är endast i begränsad mening ett privat liv.” 

Ett historiskt beslut

Biskopen ska lämna sina nuvarande arbetsuppgifter omedelbart. Ett unikt och historiskt beslut enligt Svenska kyrkan, då det är första gången sedan staten och kyrkan separerade år 2000.

Till Arbetet säger Robert Schött, ordförande i nämnden, att man där inte tar ställning till arbetsrättsliga frågor.

– Vårt beslut innebär att biskopen förlorar behörighet att utöva de uppgifter som bara den som är vigd till biskop eller diakon i Svenska kyrkan har. Han blir alltså inte längre behörig att anställas som biskop, präst eller diakon. Däremot kvarstår ett anställningsförhållanden tills vidare. Det kan dock bli en frivillig flytt till en annan tjänst eller övertalighetssituation.

Beslutet går inte att överklaga.

Arbetet har sökt stiftet i Visby, som via presstjänsten säger att det inte är klart än hur man går vidare arbetsrättsligt.