Regeringskansliet har sammanställt en lista över vilka lag- och regeländringar som införts kring årsskiftet. Här listar Arbetet en rad förändringar som rör arbetsmarknadsområdet.

Höjd åldergräns för studiestöd

Det ska bli lättare att omskola sig högre upp i åldrarna. Därför höjs den övre åldersgränsen för att få studiemedel, från 56 år till 60 år. Nedtrappningen av rätten till studielån flyttas samtidigt fram. Numera ska den börja vid 51 års ålder och sedan pågå till 60 års ålder.

Delar av reglerna trädde i kraft den 1 oktober förra året och resten den 1 januari i år.

Längre nystartsjobb för äldre

Nystartsjobb är en subventionerad anställningsform för de som varit arbetslösa länge. Nu ändras reglerna för de som är äldre än 55, med målet att minska långtidsarbetslösheten för äldre. Tiden gruppen kan ha ett nystartsjobb höjs till dubbelt så länge som personen varit arbetslös, maximalt fyra år. Tidigare har maxgränsen varit två år.

Reglerna träder i kraft den 1 februari 2022

Mer pengar till sjuka

En rad förändringar i socialförsäkringen införs kring årsskiftet. Bland annat höjs taket för sjukpenningen och garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen. Arbetet har tidigare listat alla förändringar i socialförsäkringen här.

Starkare skydd för visselblåsare på jobbet

Skyddet för visselblåsare ska både utökas och gälla fler. Arbetsplatser med fler än 50 anställda ska inrätta särskilda visselblåsarkanaler där larm ska kunna utredas. Reglerna började gälla den 17 december. Arbetet har tidigare berättat mer utförligt om de nya reglerna här.

Fler kan gå eftergymnasial arbetsmarknadsutbildning

Tidigare krävdes det att en person antingen saknade, eller hade begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv, för att kunna anvisas en eftergymnasial arbetsmarknadsutbildning av Arbetsförmedlingen.

I praktiken handlade det främst om personer med utländska högskoleutbildningar som behövde hjälp att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Nu tas kravet bort och även personer med erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden ska kunna gå eftergymnasiala arbetsmarknadsutbildningar via Arbetsförmedlingen. Reglerna ändras den 1 februari.

Lättare att bli lärare för akademiker

Lärarbristen ska motverkas genom att göra det lättare för akademiker att bli lärare. Förutom en ny försöksverksamhet med en kortare kompletterande pedagogisk utbildning ändras också reglerna för universiteten och högskolorna. Dessa ska numera göra en bredare bedömning än tidigare av de sökandes ämneskunskaper. Så att fler blir behöriga till lärarutbildningarna.

Träder i kraft i delvis den 1 februari, delvis den 1 juli 2022.

Möjlighet till fler högskoleprov

Med anledning av coronapandemin får Universitets. och högskolerådet (UHR) möjlighet att besluta om att genomföra fler än ett högskoleprov under varje kalenderhalvår.

Ändringen gäller från den 1 januari 2022.

Färre karensdagar i a-kassan (coronatillfälligt)

Vanligtvis får du inte a-kassa under de sex första dagarna av din arbetslöshet. De dagarna minskas tillfälligt till två.

Gäller från den 1 januari 2022 till och med den 1 januari 2023.