Höjt tak i sjukförsäkringen

Maxbeloppet för ersättning för sjuk-, smittbärar-, närstående- och rehabiliteringspenning samt ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön höjs från 810 kronor till 1 027 kronor per dag.
Börjar gälla: 1 januari

Fortsatt sjukpenning vid försenad vård eller rehabilitering

Den som inte kan jobba i väntan på exempelvis en försenad operation eller rehabilitering kan få fortsatt sjukpenning även efter dag 180 i sjukperioden. 
Börjar gälla: 1 januari

Höjt bostadstillägg för dem med sjuk- och aktivitetsersättning

Ett ensamhushåll kan nu få 6 550 kronor i månaden medan man i parhushåll får max 3 275 kronor i månaden vardera. Även taket för det särskilda bostadstillägget höjs.
Börjar gälla: 1 januari

Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen

Höjs med 0,25 prisbasbelopp till 1 006 kronor.
Börjar gälla: 1 januari

Ändrade regler gällande underhållsstöd

Flera ändringar där en är att den förälder som barnet bor hos inte har rätt till underhållsstöd om den andra föräldern har betalat rätt belopp i tid till Försäkringskassan under minst tolv månader i följd. Tidigare var det sex månader som gällde.
Börjar gälla: 1 januari

Förlängd sjukpenning vid exempelvis pågående rehabilitering

Den som har haft sjukpenning i ett år måste börja söka och testa jobb på hela arbetsmarknaden. Men om det finns särskilda skäl kan den sjukskrivne i stället i första hand testa sitt ”vanliga” jobb igen. Det kan bli aktuellt om det är tydligt att hen kan gå tillbaka till jobbet innan dag 550 i sjukperioden. Lagen omfattar anställda och egna företagare.
Börjar gälla: 1 februari

Större flexibilitet för deltidssjukskrivna

Den som är sjukskriven på deltid ska enligt grundregeln minska sin arbetstid lika mycket varje dag. Men ett tillägg i lagen ger nu den sjukskrivne möjlighet att förlägga sin arbetstid mer flexibelt. En person som jobbar 80 procent kan till exempel välja att antingen jobba sex timmar, fem dagar i veckan, eller fyra heltidsdagar och vara ledig en dag.
Börjar gälla: 1 februari

Enklare att få sjukpenning för behovsanställda

För den som är behovsanställd och antas ha arbetat när hen blev sjuk, ska prövningen av arbetsförmågan göras mot det arbete personen vanligtvis utför i anställningen. Tidigare behövde behovsanställda testa och söka jobb på hela arbetsmarknaden om det inte fanns något inbokat arbete, men nu sker det först efter 90 dagar.
Börjar gälla: 1 februari

Ny möjlighet till ersättning för personer över 62

Den som fyllt 62 år och har sjukpenning ska få sin arbetsförmåga prövad mot jobb hos sin arbetsgivare vid dag 181 i sjukperioden. Lagen omfattar anställda och egenföretagare, men inte arbetslösa.
Börjar gälla: 1 februari

Källa: Försäkringskassan