Förra veckan fattade den Europeiska socialfonden (ESF+) beslut om inriktningen på sin kommande budget, mellan 2021 och 2027.

Det handlar om hur EU ska använda 90 miljarder euro, motsvarande 960 miljarder kronor, för att stärka socialt utsatta grupper. Pengarna används för att bekämpa barnfattigdom, stödja unga i arbetslivet, hantera konsekvenserna av coronapandemin och en rad andra frågor. 

En mindre del, 0,25 procent, ska nu också gå till att öka den fackliga organiseringen i Europa samt öka dialogen mellan fack och arbetsgivare om utbildning.  

– EU markerar nu i konkret handling att medlemsländerna ska prioritera att stärka nationella partsmodeller och möjligheten att organisera sig fackligt, säger Europaparlamentariker Johan Danielsson (S) i en kommentar. 

Beslut innebär att medlemsländerna nu måste inkludera arbetsmarknadens parter i projekt inom sysselsättnings-, utbildnings- och socialpolitik. 

– Detta är ett viktigt steg i ledet att stärka det fackliga arbetet och inflytandet i hela Europa, fortsätter Danielsson.

LO:s utredare Mattias Schulstad välkomnar beslutet om att stärka parterna men säger att de medel som nu ska avsättas är en ”mycket liten del” av socialfondens budet.

Han har själv inte satt sig in i detaljerna efter beslutet men säger att Europafackets krav i förhandlingarna var att 2 procent av budgeten skulle öronmärkas till facklig organisering, men att det i sluttampen var tal om betydligt mindre.

Trots satsningens inriktning behöver det, enligt LO-utredaren, inte betyda att en enda krona går till att stärka svenska partsrelationer.

EU-kommissionen använder ESF+ för att styra länderna genom att öronmärka satsningarna. Men om ett land lever upp till EU-kommissionens krav, på till exempel facklig organisering, får det större möjligheter att själva välja hur socialfondens pengar ska satsas.

– Till exempel skulle den svenska regeringen kunna se det som att relationen mellan parterna är bra och att det inte behövs satsas mer pengar på just det. Men så uppfattar inte svenska LO det, säger Mattias Schulstad.

Europeiska socialfonden

Socialfonden (ESF+) är en av EU:s så kallade strukturfonder, som ska stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. 

ESF+ är unionens främsta verktyg för sysselsättningsfrämjande åtgärder och förfogar över runt 10 procent av EU:s totala budget. 

Pengarna kommer från medlemsländerna och fördelas sedan till lokala, regionala och nationella projekt. 

Plustecknet i ESF+ lades till 2021 när den befintliga socialfonden slogs ihop med Fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt (Fead) och EU:s program för sysselsättning och social innovation (Easi).   

Källa: Svenska ESF-rådet