Avsiktsförklaringen som undertecknats av det globala facket UNI och de europeiska försäkringsbolagens branschorganisationer – Insurance Europe, Bipar och Amice – beskrivs som den första i sitt slag. 

”Genom den här deklarationen vill parterna betona att AI är utformat och används för att förbättra snarare än ersätta mänsklig kapacitet”, skriver organisationerna

”AI är i likhet med andra tekniska innovationer varken gott eller ont. Dess egenskaper beror på mänskliga beslut och mänsklig tillämpning.”  

Artificiell intelligens och algoritmer används redan i dag i försäkringsbranschen och väntas få än större betydelse i framtiden.

I deklarationen slår parterna fast att de potentiella effektivitetsvinsterna är stora, men att tekniken måste användas ansvarsfullt.

Det innebär bland annat att: 

  • Artificiell intelligens kan ge underlag, men beslut ska fattas av människor.
  • Anställda inte ska tvingas använda artificiell intelligens på oetiska sätt.
  • Artificiell intelligens inte får vara fördomsfull eller diskriminera vid exempelvis utvärderingar av arbetsprestation. 
  • Användandet måste följa regler om transparens och datalagring.

UNI uppmanade i fjol sina runt 900 medlemsförbund i 140 länder att kräva inflytande över algoritmer och artificiell intelligens. 

Deklarationen är en första framgång på området för det globala tjänstefacket. 

– Den här avsiktsförklaringen visar att fack har möjlighet att påverka konsekvenserna av ny teknik och slår också fast att andra viktiga frågor, som att AI kan vara partisk i rekryteringsprocessen och algoritmisk arbetsledning, måste diskuteras av arbetsmarknadens parter, säger generalsekreteraren Christy Hoffman i ett uttalande.

Artificiell intelligens

Artificiell intelligens är i grunden digitala teknologier och verktyg som möjliggör automatiserad informationsbehandling och beslutsfattande som tidigare förutsatt mänsklig tankeverksamhet.

Artificiell intelligens är nära kopplat till automatisering, vilket både kan leda till att jobb försvinner och att nya arbetstillfällen skapas. Enligt vissa prognoser kan runt 46 procent av alla arbetsuppgifter i Sverige automatiseras, vilket skulle beröra 2,1 miljoner människor i arbetskraften.

Företag vars användare och kunder genererar data – som Google, Facebook, Amazon och Uber – bygger och styr redan i dag en stor del av de tjänster de tillhandahåller genom artificiell intelligens. 

Källa: Vinnova