Termen ”global fackförening” är lika mycket en ambition som en beskrivning. Dagens fackliga internationaler föddes i Europa och USA och har efterhand försökt expandera till resten av världen.

GUF:arna samlar nationella fackförbund. Ett nationellt förbund kan vara knutet till flera olika GUF:ar beroende på vilka yrken det organiserar.

Förutom nio GUF:ar finns världsfacket ITUC som samlar centralorganisationer, TUAC som arbetar inom OECD samt ett gemensamt forum för alla de internationella fackliga organisationerna.

Precis som varit fallet i många länder har även den globala fackföreningsrörelsen historiskt varit splittrad mellan kommunister och socialdemokrater, revolutionärer och reformister.

Vid sidan av ITUC finns i dag också den mer klasskampsorienterade Fackliga världsfederationen som samlar omkring 100 miljoner medlemmar.

Parterna på den globala arenan

”Jag brukar säga att av 50 utkämpade slag förlorar vi 49”

Global

GUF:arna har ofta fackliga småsyskon på världsdels och regional nivå.

Under exempelvis Internationella transportarbetarefederationen återfinns först Europeiska transportarbetarefederationen och därefter Nordiska transportarbetarefederationen.

Per-Olof Sjöö, som utöver sin post som förbundsordförande för GS även leder Bygg- och träarbetareinternationalen, säger att GUF:arna har flera uppgifter.

– En GUF ska möjliggöra kapacitetsutveckling över hela världen, framför allt där fackföreningarna är som svagast. Den ska också vara en spelare på den globala arenan när policyfrågor diskuteras i sammanhang som Världsbanken och ILO. Sen kan det handla om globala kampanjer om arbetares rättigheter kränks eller behöver stärkas.

GUF:arna är representativa demokratier. Hur många röster ett medlemsförbund har beror på hur många det organiserar i hemlandet.

Parterna på den globala arenan

Företagens globala föreningar

Global

En gång i tiden var GUF:arna en slags solidaritetsorganisationer där kunskap och resurser från fackföreningar i det rikare Nord kanaliserades till det fattigare Syd.

Men i dagens globaliserade ekonomi håller den ordningen på att förändras, menar Per-Olof Sjöö, från enkelriktat stöd till mer jämlikt samarbete.

För att möta de globala utmaningarna behövs helt enkelt fackföreningar med möjligheten att agera globalt.

– Tittar man på hela den politiska kontexten med framväxande populism så går ju många förklaringsmodeller ut på att vanliga människor inte hämtat hem globaliseringsvinster. Ur det perspektivet tycker jag att den globala fackrörelsen måste bli starkare. Vilka uttryck det tar sig kan jag inte svara på men att behovet finns är ganska otvetydigt, säger Per-Olof Sjöö.

INTERNATIONELLA FACKLIGA ORGANISATIONER

Internationella fackliga samorganisationen (International Trade Union Confederation, ITUC)
Världsfacket ITUC samlar 331 centralorganisationer i 163 länder, vilka tillsammans representerar 208 miljoner anställda. Bildades 2006 när Fria fackföreningsinternationalen och Arbetarnas världsfederation gick samman.
Fria fackföreningsinternationalen bildades 1949 som en utbrytarorganisation från Fackliga världsfederationen, vilken ansågs stå alltför nära Sovjetunionen.
Arbetarnas världsfederation bildades 1920 under namnet Kristna fackföreningsinternationalen som ett alternativ till de röda fackföreningarnas materialistiska världsåskådning.
ITUC leds av generalsekreteraren Sharah Burrow. Biträdande ordförande är LO:s Karl-Petter Thorwaldsson.

Trade Union Advisory Committee to the OECD (TUAC)
TUAC har konsultativ status i OECD och för fackens talan i den ekonomiska samarbetsorganisationen. Representerar 58 fackliga organisationer, vilka tillsammans samlar 58 miljoner anställda, i OECD:s 31 medlemsländer.

Council of Global Unions
Ett samarbetsorgan som består av GUF:arna, ITUC och TUAC.

GLOBALA FACK

Bygg- och träarbetareinternationalen (Building and Woodworkers International, BWI)
Bildades i Buenos Aires 2005 genom en sammanslagning av IFBWW och WFBW. Samlar tolv miljoner arbetare knutna till 334 fackförbund i 130 länder. Svenska Byggnads, Elektrikerna, Pappers, Seko och Unionen är medlemmar. Det är också GS, vars förbundsordförande Per-Olof Sjöö sedan 2013 leder internationalen.

Lärarnas yrkesinternational (Education International, EI)
En mild januaridag 1993 bildades Lärarnas yrkesinternational, den första av de moderna GUF.arna, i Stockholm när den internationella yrkesorganisationen WCOTP och det globala lärarfacket IFFTU gick samman. 2006 anslöt sig den ursprungligen kristet influerade yrkesorganisationen WCT.
Är med 172 medlemsorganisationer som samlar över 30 miljoner anställda i 172 länder det största av de globala facken. Lärarförbundet, som stod värd för konferensen där EI bildades, är medlem. Liksom Lärarnas Riksförbund och Svenska universitetslärare och forskare, Sulf.

International Arts and Entertainment Alliance (IAEA)
En allians bestående av Internationella skådespelarfederationen, Internationella musikerfederationen och Sektionen för media, underhållning och konst inom det globala facket UNI (UNI-MEI). Totalt förenas omkring 260 medlemsorganisationer världen över – däribland Musikerförbundet, Teaterförbundet och Sveriges yrkesmusikerförbund – under IAEA:s fackliga paraply.

Internationella journalistfederationen (International Federation of Journalists, IFJ)
Bildades i Paris 1926, splittrades i anslutning till kalla kriget och återförenades i sin nuvarande form 1952. Samlar 161 fackförbund i 117 länder, vilka tillsammans representerar runt en halv miljon anställda. Från Sverige ingår Journalistförbundet.

IndustriALL
Bildades i Köpenhamn 2012 när Internationella metallfederationen, Internationella gruv- och kemiindustrifederationen samt Internationella textilarbetarefederationen slog ihop sina påsar. Representerar omkring 50 miljoner arbetare i 140 länder. Bland medlemsorganisationerna finns svenska facken IF Metall, Elektrikerna, Pappers, Sveriges ingenjörer och Unionen.

Internationella transportarbetarefederationen (International Transport Workers Federation, ITF)
En tungviktare med lång historia. Internationella transportarbetarefederationen grundades 1896 och samlar 658 fackförbund från 146 länder inom de sju yrkessektionerna kollektiva persontransporter, godstransporter på väg, järnvägstransporter, hamnarbete, civilflyg, spedition och lager samt sjöfart och fiskeri. Totalt representerar ITF drygt 20 miljoner arbetare. Sju svenska fackförbund är anslutna: Kommunal, Ledarna, Seko, Sjöbefälsföreningen, ST, Transport och Unionen.

Internationella Unionen för livsmedels-, njutningsmedels-, och lantarbetareförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations, IUF)
Bildades ursprungligen 1920 när tre internationella organisationer som representerade arbetare inom bageri-, bryggeri- och köttindustrin gick samman. 1994 skedde ytterligare en sammanslagning med Internationalen för jordbruksanställda och organisationen antog sitt nuvarande, tungvrickande, namn.
IUF samlar 416 medlemsförbund i 128 länder och representerar över tio miljoner anställda. Svenska Hotell- och restaurangfacket, Kommunal, Livs och Unionen är anslutna.

Internationalen för stats- och kommunalanställda (Public Services International, PSI)
I augusti 1907 bjöd tyska fackförbundet Verband der Gemeinde- und Staatsarbeiter in till en internationell facklig konferens för offentliganställda. Fyra danskar, två holländare, en schweizare och en svensk hörsammade kallelsen.
Från denna anspråkslösa början växte en international som i dag förenar över 20 miljoner anställda fördelade på 700 medlemsförbund i 163 länder. Anslutna svenska fack är Akademiker SSR, Kommunal, Seko, ST, Transport, Vision och Vårdförbundet.

UNI Global Union (UNI)
Bildades 2000 när fyra fackliga internationaler slogs samman och samlar i dag runt 900 fack, som representerar 20 miljoner anställda, i 140 länder. Organiserar brett inom tjänstesektorn, däribland anställda inom detaljhandel, finans, telekom, post- och logistik, IT, grafisk produktion, fastighetsskötsel, säkerhet, media, underhållning, sport, turism, tv-spel samt hår- och skönhetsindustri. Svenska medlemmar är Fastighets, Finansförbundet, FTF, GS, Handels, Seko, Sveriges ingenjörer, ST, Teaterförbundet, Transport och Unionen.