På den fackliga halvan av spelplanen finns en tydlig struktur där nationella förbund ingår i internationaler och centralorganisationer samlas i världsfacket ITUC.

Näringslivs- och arbetsgivarorganisationer är också aktiva på den globala arenan, men här är samarbetsorganen fler.

– Vi har inte total överblick över alla branscher och deras involvering på den internationella nivån, det kan se väldigt olika ut, säger Jonas Berggren, chef på Svenskt näringslivs internationella sekretariat.

Svenskt näringsliv verkar inom de internationella sammanslutningarna Business Europe, ICC, IOE och BIAC.

Parterna på den globala arenan

Kan du dina GUF:ar?

Global

Men enskilda medlemsföretag i Svenskt näringsliv har också möjlighet att ansluta sig till internationella samarbetsorgan. Exempelvis är både SAS och Braathens medlemmar i International Air Transport Association, IATA.

– De organisationerna kan fungera väldigt olika. En del har eget kansli och är aktiva, för andra består verksamheten av att medlemmarna träffas och diskuterar. Det är ofta branschspecifika frågor snarare än arbetsmarknadsfrågor. Byggföretagens organisationerna har säkert diskuterat utstationering, men annars ligger näringspolitiska frågor högt på agendan, säger Jonas Berggren.

Parterna på den globala arenan

”Jag brukar säga att av 50 utkämpade slag förlorar vi 49”

Global

Vid sidan av internationella arbetsgivarorganisationer och branschorganisationer finns även en uppsjö organ som arbetar med handelsfrågor.

– Du har också handelskammarvärlden. I många länder är handelskammaren och näringslivsorganisationen en och samma, medan vi i Sverige har två delar, säger Jonas Berggren.

 

 

NÄRINGSLIVETS INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

Business Europe
Samarbetsorganisation för 39 nationella arbetsgivar- och näringslivsorganisationer, däribland Svenskt näringsliv, som driver frågor om tillväxt och konkurrens gentemot EU. Dessutom har 70 internationella storföretag – som Google, Samsung och Shell – en särskild partnerskapsstatus. Kallas ofta Europas mäktigaste lobbyorganisation.

International Chamber of Commerce, ICC
Bildades efter första världskriget under namnet ”Merchants of Peace”. I dag samlar ICC 6,5 miljoner företag, branschorganisationer och handelskamrar i 130 länder och kallas ofta näringslivets världsorganisation. Ska genom påverkan, opinionsbildning och självreglering främja internationell handel och gränsöverskridande investeringsmöjligheter.
Svensk medlemmar inkluderar förutom Svenskt näringsliv även bransch- och arbetsgivarorganisationer samt omkring 200 enskilda företag.

Business and Industry Advisory Comittee, BIAC
BIAC är företagens motsvarighet till TUAC och har rådgivande status inom den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Samlar knappt 100 arbetsgivar- och företagsorganisationer, däribland Svenskt näringsliv, från hela världen.

International Organisation of Employers, IOE   
Bildades 1920 för att tillvarata företagens intressen i frågor om arbetsmarknads- och välfärdspolitik. Företräder drygt 150 arbetsgivarorganisationer, däribland Svenskt näringsliv, från omkring 140 länder. När Internationella arbetsorganisationen, ILO, sammanträder är det IOE som agerar sekretariat för arbetsgivarsidan.

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises, UEAPME
De små och medelstora företagens europeiska samarbetsorganisation. Samlar 67 medlemsorganisationer vilka representerar tolv miljoner företag som tillsammans anställer närmare 55 miljoner människor. Från Sverige ingår Företagarna, vars Göteborgsordförande Gunilla Almgren även är UEAPME:s vice ordförande.