Arbetsförmedlingen kommer inte att åtalsanmäla eller på något annat sätt gå vidare med ärendena där två arbetsförmedlare har agerat jävigt.

Som Arbetet nyligen kunde berätta hade de två anställda fattat beslut om att skicka arbetslösa till ett stort jobbmatchningsbolag i Stockholms län där förmedlarna kände chefen. 

”En disciplinpåföljd i personalansvarsnämnden är en allvarlig reprimand och påföljd för den anställde. Man kan inte både ge disciplinpåföljd och åtalsanmäla samma händelse”, skriver Arbetsförmedlingens presstjänst i en kommentar. 

I det ena fallet hade arbetsförmedlaren fattat över 70 gynnande beslut om arbetslösa som skulle gå stöd och matchning, ett slags jobbcoachning, hos den privata aktören där förmedlaren både var vän och hade släktband till chefen.

I det andra fallet hade ett gynnande beslut fattats i ett enstaka fall. 

Är det klarlagt att personerna fattat gynnande beslut på grund av vänskaps- eller släktbanden? 
”Det personalansvarsnämnden har prövat är om det förelegat ett jävsförhållande mellan de anställde och företaget och dess företrädare. Det är tillräckligt att ett sådant jävsförhållande föreligger för att en anställd ska ha brutit mot regelverket”, svarar Arbetsförmedlingens pressansvariga. 

I januariavtalet, som slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna och som lade grund för regeringsbildningen efter valet 2018, sattes inriktningen för Arbetsförmedlingens framtid de kommande åren.

I avtalet är det tydligt att de privata jobbmatcharna ska bli ett vanligare inslag framöver.

Senast år 2022 ska fristående aktörer ”matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben”. Först skulle reformen vara klar 2021.

Men arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) sköt på reformen ett år efter omfattande kritik från Vänsterpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna. 

Det nya systemet som ska införas landet över heter Rusta och matcha. I och med det ska det tidigare systemet Stöd och matchning avvecklas.

Det privata jobbmatchingsbolaget som jävsärendena gäller finns med som leverantör i båda systemen.

Så hur ska myndigheten säkerställa att sådana här jävssituationer inte blir vanligare när allt fler aktörer ska ta plats på marknaden?

Enligt Arbetsförmedlingens presstjänst arbetar myndigheten på olika sätt för att liknande händelser inte ska hända. Bland annat informeras alla anställda om jävsreglerna. 

”Skulle Arbetsförmedlingen få information om att något kan ha hänt som innebär brott mot jävsreglerna eller något annat så utreder vi frågan”, skriver presstjänsten. 

Myndigheten lyfter också den utbildning om statstjänstemannarollen som alla nyanställda går.

Alla chefer ska därtill gå igenom med sina medarbetare vilka regler som gäller om mutor och jäv på arbetsplatsträffar. ”Inte bara en gång utan med jämna mellanrum”, poängterar presstjänsten.