I måndags riktade LO:s ledning hård kritik mot Arbetsmiljöverkets arbete med att ta fram nya föreskrifter. Arbetet beskrevs som ”ett haveri” där parterna inte fått tillräcklig möjlighet att påverka.

Man menade också att det regelförslag som det senaste året varit ute på remiss osynliggör skyddsombuden och förskjuter maktbalansen till arbetsgivarnas fördel. Förtroendet för myndigheten var till stor del förbrukat, enligt LO-topparna.

Men även arbetsgivarna är starkt kritiska till Arbetsmiljöverkets arbete. Det framgår av ett remissvar på reglerna från Svenskt Näringsliv som skickades in till myndigheten i slutet av december.

De menar att remissen varit ”extremt omfattande” och svår att överblicka och lyfter farhågor om att det kommer att bli svårt för arbetsgivare att hitta i ”regelmassan”. Förutsättningarna för att svara på remissen har enligt Svenskt Näringsliv varit ”under all kritik”.

Syftet med förändringarna från Arbetsmiljöverkets sida har varit att strukturera om reglerna och göra dem mer lätthanterliga. Förändringarna ska dock, enligt myndigheten, inte påverka den så kallade skyddsnivån, alltså hur mycket reglerna skyddar arbetsmiljön för den anställda.

Även Svenskt Näringsliv menar dock att förslaget från Arbetsmiljöverket ändrar reglerna i sak.

”Den språkförenkling som Arbetsmiljöverket genomfört innebär att kravnivån förändras på ett flertal ställen”, anser organisationen.

Kontentan blir, enligt arbetsgivarorganisationen, ett kraftigt ökat administrativt arbete och en fördyring för arbetsgivarna som måste se över sina rutiner och hur de förhåller sig till de nya reglerna. Regler som man sagt inte skulle ändras i sak.

Svenskt Näringsliv slår också fast att de ekonomiska konsekvenserna av detta inte utretts tillräckligt.

”Vi ser detta som extra viktigt i dagens läge när många företag har en mycket ansträngd ekonomi och kämpar för sin överlevnad på grund av den pågående pandemin”, skriver arbetsgivarorganisationen.

Tidigare i veckan svarade Christina Jonsson, Arbetsmiljöverkets enhetschef på avdelning regler, på kritiken från LO. Kritik som alltså delvis återkommer i Svenskt Näringslivs remissvar.

– Skyddsnivån ska inte ändras. Men vi har också sagt att det är väldigt viktigt för oss att få synpunkter på om remissinstanserna bedömer att skyddsnivån har ändrats på ett eller annat sätt eftersom vi till exempel har ändrat språket. Om man uppfattar att skyddsnivån har sänkts eller ändrats så är det just sådant vi vill ha synpunkter på, sa Christina Jonsson tidigare i veckan.

Hon slog också fast att Arbetsmiljöverket nu ska gå igenom alla remissvar. Bland dem är arbetsmarknadens parters synpunkter ”mycket viktiga och tungt vägande”, enligt henne.