”Vårt förtroende för Arbetsmiljöverket är idag till stor del förbrukat.” LO:s högsta ledning skräder inte orden när de kritiserar Arbetsmiljöverkets arbete med nya arbetsmiljöföreskrifter.

Det är i en debattartikel i Svenska Dagbladet som LO:s ordförande Susanna Gideonsson, tillsammans med tre andra LO-toppar: Therese Guovelin, Lisa Bengtsson och Torbjörn Johansson, går hårt åt myndigheten som ska säkra en god arbetsmiljö på Sveriges arbetsplatser.

Arbetsmiljöverket har nyligen tagit fram ett förslag på förändringar av omkring 2 600 arbetsmiljöföreskrifter och allmänna råd. Och det är processen med att ta fram dessa föreskrifter som LO-ledningen nu beskriver som ”ett totalt haveri”.

Arbetsmiljö­verket om LO-kritiken: ”Skyddsnivån ska inte ändras”

Arbetsmiljö

LO menar att Arbetsmiljöverket under processens gång haft ”en generell ovilja” att lyssna på arbetsmarknadens parter och med de nya föreskrifterna skapar ännu mer otydlighet än tidigare samt försämrar skyddet för arbetstagarna.

I debattartikeln lyfts en lång rad punkter där LO-ledningen menar att Arbetsmiljöverket misslyckats. Förutom att regelsystemet enligt den blir mer svårtolkat osynliggör det också skyddsombudens roll och förskjuter maktbalansen till arbetsgivarnas fördel, enligt debattartikeln.

De anser också att myndighetsansvaret för arbetsmiljöfrågor blir otydligt i de nya reglerna.

”Arbetsmiljöverket tycks vilja begränsa sitt eget mandat”, skriver LO-ledningen som nu uppmanar regeringen att agera och att ”förslaget slängs i papperskorgen”.

Här svarar Arbetsmiljöverket på kritiken.