Finns det en gräns för hur mycket övertid man får jobba?

Enligt arbetstidslagen får en anställd inte jobba mer än 50 övertidstimmar under en månad eller sammanlagt 200 timmar under ett kalenderår. 

Finns det särskilda skäl, att situationen på arbetsplatsen inte har gått att lösa på annat sätt, kan en arbetsgivare beordra ytterligare totalt 150 timmar under ett kalenderår. Det betyder att en anställd aldrig får jobba mer än sammanlagt högst 350 övertidstimmar på ett år. 

Kan jag välja att jobba över?

NEJ. Arbetsgivaren måste beordra dig att jobba mer för att du ska få övertidsersättning. 

Måste jag jobba över om arbetsgivaren vill det?

Generellt sett har man inte rätt att säga nej till beordrad övertid, men arbetsgivaren ska ta hänsyn till om arbetstagaren har giltigt skäl att säga nej.

Till exempel om man är delvis sjukskriven, delvis föräldraledig eller om man är ensamstående med små barn och inte kan lösa tillsynen av barnen.

Hur beräknas övertiden?

Övertiden regleras i kollektivavtal eller eventuellt i enskilda anställningsavtal. I respektive kollektivavtal finns reglerat vilka belopp som gäller för övertid. 

Till exempel så får anställda med kollektivavtal inom hotell- och restaurangbranschen 45 procent extra av ordinarie timlön under de två första övertidstimmarna som är i anslutning till ordinarie arbetstid. Därefter ges varje timme ett extra påslag med 70 procent av ordinarie lön. Om anställda jobbar övertid som inte är i anslutning till ordinarie arbetstid ges ett påslag om 90 procent av timlönen. 

Hur kompenseras övertid?

Antingen i pengar (övertidsersättning) eller i ledig tid (kompensationsledighet). 

När kan jag få utbetald övertidsersättning?

Oftast vill arbetsgivaren att anställda först och främst tar ut kompledigt för övertid. Kompensationsledigheten regleras i kollektivavtal.

I många fall gäller att anställda får 1,5 timmar kompledigt för varje övertidstimme som legat i anslutning till ordinarie arbetstid samt två timmar för övertidstimmar som inte varit i samband med en vanlig jobbdag, till exempel om den anställde har beordrats att jobba en lördag. 

Hur länge får jag spara min ersättning för övertid?

De olika kollektivavtalen kan på olika sätt reglera hur mycket som får sparas, på vilket sätt detta får ske, och om anställda har rätt att få ut sin övertid i pengar eller tid.

Vad gäller om jag är timanställd?

Arbetar du som timavlönad så räknas det som övertid när du uppnått det antal timmar i månaden som motsvarar heltid. Jobbar du deltid får du mertidsersättning upp till det antal timmar som motsvarar heltid, därefter räknas arbetstiden som övertid.