I och med brexit sker många förändringar i Bryssel. Efter att Alexandra Phillips från de brittiska gröna har lämnat parlamentet tar nu Alice Bah Kuhnke (MP) över som en av två ordförande att leda arbetet med EU:s Green deal.

Hur kommer Green deal förändra EU:s arbetsmarknad?

– Det är för tidigt att säga vilka konsekvenser detta kommer att få för arbetsmarknaden. För att Europa ska nå koldioxidneutralitet till 2050 behöver vi ställa om hela vårt samhälle – inklusive arbetsmarknaden, så påverkas kommer den att göras.

Inom vilka branscher vill du helst se jobbskapande kommande år?

– I dag är det många sektorer som måste ställa om för att vi ska klara våra klimatmål. I de kolberoende regionerna i EU arbetar 200 000 människor. Vi måste se till att det finns andra jobb för dem inom en basindustri och energiproduktion som inte bränner ljusen i båda ändar utan i stället är hållbar.

Hur mycket eller lite tid borde vi jobba för att rädda miljön?

– Det som spelar mest roll är inte hur många timmar vi jobbar utan att alla sektorer och branscher ställer om till koldioxidneutralitet. Jag tror att det finns nya digitala plattformar och kommunikationsmöjligheter vilket kan minska vårt ohållbara resande, som tar av vår tid.

Är medborgarlön ett alternativ vid övergången från jobb i utsläppstunga industrier till klimatsmarta?

– Det är upp till varje enskilt medlemsland att komma fram till om medborgarlön är ett sätt för just dem att säkerställa en rättvis omställning. Från EU:s håll ska vi ge morötter och sprida goda exempel för att omställningen ska gå så snabbt och rättvist som möjligt. Om vi inte lyckas ställa om på ett rättvist sätt är risken överhängande att det är dem med minst marginaler som får stå för notan.

Är de medel (100 miljarder euro) som tillförs i EU:s fond för en rättvis omställning tillräckliga?

– Absolut inte, inte på långa vägar. En fond för rättvis omställning är välkommen men jag ser två stora problem med vad som har presenterats. För det första tvingar det inte länder att fasa ut det fossila och ersätta med förnybart, vilket öppnar för att vi ger med ena handen och tar med andra. För det andra måste resurser i huvudsak investeras i människor i form av olika typer av kompetensutveckling. Sätter vi inte människor i centrum för klimatpolitiken kommer vi aldrig att lyckas. 

EU har som mål att 20 procent av all energi som produceras i år ska vara förnybar. Ser man till respektive medlemsland är det många som fortfarande inte når upp till ett sådant mål. Hur vill du få medlemsländerna att satsa mer på förnybart?

– EU-parlamentet har nyligen utlyst klimatnödläge. För att det ska betyda något i verkligheten behöver vi sluta subventionera fossil energi med 55 miljarder euro varje år. Subventionerna hindrar förnybar energi att bli så konkurrenskraftig som det har potential till. Lyckas vi fasa ut det fossila, särskilt på nationell nivå, kan vi också skruva upp målen så att de ligger mer i linje med vad vetenskapen kräver.

De ska leda jobbet med Green deal

Alice Bah Kuhnke, gröna gruppen, ordförande
Aurore Lalucq, socialdemokratiska gruppen, ordförande
Manon Aubry, vänsterpartistiska gruppen, vice-ordförande
Samira Rafaela, liberala gruppen, vice-ordförande
José Manuel Fernandes, konservativa gruppen, vice-ordförande