Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Vi människor fungerar betydligt sämre om temperaturen överstiger 35 grader och luftfuktigheten är hög.

Och den typen av värmestress kommer att öka med klimatförändringarna, skriver Internationella arbetsorganisationen (ILO) i en ny rapport.

Enligt FN-organets beräkningar kommer höjda temperaturer att leda till produktivitetsminskningar motsvarande 80 miljoner heltidsarbeten år 2030.

Det innebär en minskning av antalet arbetade timmar med 2,2 procent och ett globalt ekonomiskt bortfall på drygt 22 biljoner kronor.

”Förutom de massiva ekonomiska kostnaderna för värmestress kan vi förvänta oss mer ojämlikhet mellan hög- och låginkomstländer och försämrade arbetsvillkor för de mest utsatta, liksom ofrivillig migration”, säger Catherine Saget, chef på ILO:s forskningsenhet, i ett uttalande på FN-organets sajt.

ILO poängterar att dess uppskattningar är försiktiga.

Dels för att rapporten utgår från att den globala medeltemperaturen inte ökar med mer än 1,5 grader, dels för att beräkningarna bygger på att jordbruks- och byggnadsarbete kan utföras i skuggan, vilket ger lägre produktivitetsbortfall.

Ivar Andersen/TT