Sedan 1886 har barnmorskorna drivit sina yrkes- och utbildningsfrågor i en egen organisation: Svenska Barnmorskeförbundet.

Vad gäller lön och arbetsvillkor har barnmorskorna företrätts av Vårdförbundet.

Men på senare år har barnmorskornas missnöje med lönerna och arbetsmiljön vuxit.

I höstas bestämde sig Svenska Barnmorskeförbundet för att ta hand om även de fackliga frågorna – Vårdförbundet hade inte skött dem tillräckligt bra, ansåg många medlemmar.

Sedan 1 januari är Svenska Barnmorskeförbundet därför en medlemsförening inom Sacoförbundet SRAT (att bilda ett helt fristående fackförbund för barnmorskor hade varit praktiskt och ekonomiskt svårt).

SRAT välkomnar den nya yrkesgruppen och säger på sin hemsida att barnmorskor inom landstingen omfattas av de avtal som SRAT och övriga fackförbund inom Saco har tecknat med Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Klart: Barnmorskor bildar eget fack

Nyheter

Men Vårdförbundet underkänner SRAT som företrädare för barnmorskor.

– Det är Vårdförbundet som har avtal för barnmorskor. Både för yrket och arbetsuppgifterna. Vi äger tillämpningsområdet, säger Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg.

I tidningen Lag och avtal utvecklar Vårdförbundets förbundsjurist Kirsi Piispanen resonemanget. Hon stöder sig bland annat på medbestämmandelagens paragraf 27, som säger att ett gällande kollektivavtal inte får trängas undan.

Enligt Kirsi Piispanen kan SRAT varken teckna centrala avtal med SKL om barnmorskors villkor eller företräda barnmorskor i mbl-förhandlingar.

Det förvånar Mats Eriksson, förhandlingschef vid SRAT.

Att Vårdförbundet skulle ha ensamrätt att teckna avtal för barnmorskor är fel, säger han.

– Vårdförbundets avtal täcker Vårdförbundets medlemmar. Deras avtal är inte kopplat till bestämda yrkesgrupper.

– SRAT är en del av Akademikeralliansen, och via Akademikeralliansen har vi redan ett centralt avtal med SKL, fortsätter Mats Eriksson. Det avtalet styr löner och andra villkor för barnmorskor som är medlemmar i SRAT.

Mats Eriksson tar löner som exempel. Här har Vårdförbundet ett tidsbegränsat avtal, medan SRAT:s avtal löper tillsvidare.

– Arbetsgivarna talar då med oss om lönen för de medlemmar som är med i SRAT, och med Vårdförbundet vad gäller Vårdförbundets medlemmar.

Finns det någon som helst begränsning i SRAT:s möjligheter att företräda sina barnmorskor?
– Nej, svarar Mats Eriksson. Vi har kollektivavtal som når ända ner, och vi kan utse förtroendevalda och skyddsombud.

– Det enda undantaget är Vårdförbundets avtal om nattarbetstider, som arbetsgivarna har valt att tillämpa på alla barnmorskor. Men vi tycker att det är rimligt att ett arbetstidsavtal gäller samtliga barnmorskor på arbetsplatsen.

Men i framtiden kan även detta komma att ändras. Ingenting hindrar SRAT från att teckna lokala avtal om barnmorskornas arbetstider, säger Mats Eriksson, som tillägger att många barnmorskor nu strömmar in till SRAT.

På LO-området finns en tydlig uppdelning, byggd på LO:s organisationsplan, för att bara ett förbund ska organisera arbetarna i en viss bransch och på ett visst företag.

Någon liknande samordning finns inte bland Sacoförbund och TCO-förbund, säger Mats Eriksson.

Barnmorskor på väg att bilda eget fack

Nyheter

– Ta SRAT:s audionomer som exempel. Audionomerna var tidigare organiserade i Vision, och en mindre del av dem är fortfarande kvar där. Tänker man som Vårdförbundet skulle Vision inte kunna förhandla för audionomer, men det kan Vision visst göra.

– Vi lever med att fackförbund konkurrerar om en och samma yrkesgrupp, det måste Vårdförbundet förstå.

Vårdförbundet reagerar bestämt mot SRAT:s synsätt, och Annelie Söderberg replikerar i ett mejl:

– Det är anmärkningsvärt att SRAT tränger på i våra avtal. Det är Vårdförbundet som har avtal för barnmorskor, SRAT är inte part i dessa avtal och kan inte tolka avtalen eller avtalets tillämpningsområde.

SKL:s förhandlingschef Niclas Lindahl förhandlar just nu med Vårdförbundet om ett nytt centralt avtal för bland andra barnmorskor.

Han är försiktig med att ta ställning mellan förbunden.

På frågan hur SKL:s förhandlingar med Vårdförbundet påverkar de barnmorskor som är medlemmar i SRAT svarar han:

– Vi har ett avtal med Akademikeralliansen, där SRAT ingår. Så avtalsbundenhet gäller SRAT:s medlemmar. Vad som händer i eventuella framtida förhandlingar vill jag inte uttala mig om.