– Förändringar i den globala ekonomin till följd av teknologiska framsteg. Men också demografiska förändringar, globalisering och klimatförändringar.

I Genève, inför ILO:s ledning och inbjudna dignitärer, räknade Sydafrikas president Cyril Ramaphosa upp de ödesfrågor som kommer att forma framtidens arbetsliv.

Tillsammans med Stefan Löfven har han lett den kommission som haft i uppdrag att besvara dem.

När framtidskommissionen i dag lade fram sin slutrapport fanns dock bara den ena halvan av ordförandeskapet på plats.

– Det här är ett historiskt ögonblick och jag hade hoppats stå här med min kollega statsminister Stefan Löfven, men som vi alla förstår är han upptagen med andra statsangelägenheter. Han håller sitt första sammanträde med sin nya regering, förklarade Ramaphosa.

AI oroar ILO: ”Människan måste regera över maskinerna”

Global

ANC-ledaren poängterade att rapporten inte är en slutpunkt, utan en början.

– När vi började vårt arbete för nästan 18 månader sen har kommissionen varit klar över att människor måste vara i centrum för politiken som rör ekonomi och arbetsliv. Tankarna som vi lanserar här i dag är startpunkten på en resa som kommer att hjälpa människor runt om i världen att hantera utmaningarna som ligger framför oss.

Rapporten riktar tio rekommendationer till världens stater, arbetsgivare och arbetstagarorganisationer, vilka tillsammans lägger grunden för en ”en agenda för framtidens arbetsliv med människan i fokus”

Vissa av rekommendationerna tar sikte på de krav den ekonomiska omställningen kommer att ställa på arbetskraften, som exempelvis rådet att satsa på livslångt lärande.

Andra behovet av att skapa incitament för ekologiskt och socialt hållbara investeringar.

Ytterligare några handlar om följderna av ojämlik resursfördelning. Cyril Ramaphosa drog paralleller till situationen 1919, då ILO bildades.

Löfven inför ILO-mötet: Det är ingen armbrytning

Global

– Världen har sett hur ökad ojämlikhet och osäkerhet definierar arbetsmarknaden och hela länder med konsekvenser som få av oss hade kunnat föreställa oss. Efter en lång period av internationellt samarbete ser vi nu länder röra sig mot trångsynt nationalism.

Helt frånvarande var dock inte Löfven. Statsministern skickade en förinspelad videohälsning. Även den tog fasta på det politiska hotet.

– Vi ser en ny form av industriell revolution men med mycket högre hastighet än tidigare. Det kommer finnas stora möjligheter för en progressiv utveckling men också osäkerhet som kan ge bränsle åt populistisk retorik. Bara om man känner sig trygg i dag är man redo att möta en osäker framtid.

Framtidskommissionens rekommendationer

1. Erkänna en universell rätt till livslångt lärande och upprätta ett effektivt system för livslångt lärande som tillåter människor att utbilda sig, vidareutbilda sig och byta spår under hela livet.

2. Öka investeringarna i institutioner, handlingsplaner och strategier för att stödja människor i övergången till framtidens arbetsliv, bygga vägar för ungdomars inträde på arbetsmarknaden, ge äldre arbetstagare möjlighet att förbli ekonomiskt aktiva och proaktivt förbereda arbetstagare för omvandlingar på arbetsmarknaden.

3. Genomföra en transformativ och mätbar agenda för jämställdhet genom att göra omvårdnad till ett gemensamt ansvar för män och kvinnor, säkerställa att ansvar tas för framgångsrik utveckling, stärka kvinnors kollektiva representation, eliminera könsdiskriminering och stoppa våld och trakasserier på jobbet.

4. Stärka de sociala trygghetssystemen för att garantera allmän täckning från födsel till ålderdom för arbetstagare oavsett anställningsform, inklusive egenföretagande, baserat på hållbar finansiering och principerna om solidaritet och riskdelning.

5. Inrätta en universell arbetsgaranti som ger en miniminivå av skydd för alla arbetstagare, som inkluderar grundläggande rättigheter, en ”tillräcklig levnadslön”, arbetstidsbegränsningar och säkra och hälsosamma arbetsplatser.

6. Utöka egenmakten över tiden genom att utforma arbetstidsarrangemang som ger arbetstagarna större möjligheter att styra schemaläggning och arbetstid för att balansera arbete och privatliv – med förbehåll för företagets behov av ökad flexibilitet – och garanterade minimitimmar.

7. Aktivt främja kollektiv representation för arbetstagare och arbetsgivare och social dialog genom offentlig politik.

8. Utnyttja och använd teknik för att stödja schysst arbete och anta ett förhållningssätt till teknologi som bygger på ”människor i förarsätet”.

9. Skapa incitament för att främja investeringar i nyckelområden för schysst och hållbart arbete.

10. Omforma incitamentsstrukturer för att uppmuntra företag till långsiktiga investeringar i realekonomin och utveckla kompletterande indikatorer för framsteg mot välbefinnande,  ekologisk hållbarhet och jämlikhet.

Källa: Global Commission on the Future of Work: Work for a Better Future