Fem månader efter att det gamla avtalet löpte ut väntar 200 000 lärare fortfarande på ett nytt avtal.

I månadsskiftet återupptas medlingen mellan lärarfacken och SKL.

– Före midsommar fick parterna i uppdrag av medlarna att analysera de praktiska och juridiska konsekvenserna av att ändra turordningsreglerna så som SKL föreslår, säger Lars Hallenberg, kanslichef vid Lärarnas Riksförbund.

Den 3 september ska vi träffa medlarna och presentera resultatet, varpå medlingen ska återupptas.

Under vårens förhandlingar med SKL och Pacta om de kommunalt anställda lärarnas villkor ville Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet lägga fokus på hur fler ska kunna rekryteras till läraryrket, hur arbetsbelastningen ska minska och hur arbetsmiljön ska förbättras.

SKL ville å sin sida förändra turordningsreglerna, och lade stor vikt vid den frågan – vilket ledde till att förhandlingarna körde fast.

SKL har sedan tidigare gjort upp med övriga fackförbund i den kommunala sektorn om regler som ska göra det enklare att bestämma turordningen när personal sägs upp på grund av arbetsbrist.

Tillämpade på skolan skulle de här reglerna underlätta personalförsörjningen, till exempel genom utökat samarbete mellan olika yrkesgrupper, hävdar SKL.

Lärarfacken anser att de nya turordningsreglerna passar skolan dåligt.

Så länge analysarbetet pågår kan Lars Hallenberg inte säga om parterna kommer att nå en gemensam syn.

– Men vi ser i grunden ingen anledning att förändra turordningsreglerna. Det råder inte arbetsbrist i skolan, det saknas folk.